2006 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 3-4

Artykuł oryginalny

Stężenie cynku w surowicy jako obwodowy marker zaburzeń depresyjnych

Marcin Siwek1, Dominika Dudek1, Andrzej Zięba1, Gabriel Nowak2,3
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2. Zakład Cytobiologii i Histochemii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
3. Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2006, 3–4, 141–149
Słowa kluczowe: cynk, depresja, markery depresji

Streszczenie

Rosnąca liczba doniesień klinicznych, eksperymentalnych sugeruje, iż stężenie jonów cynkowych w surowicy może stanowić potencjalny marker zaburzeń depresyjnych.
Materiał i metoda: celem badania było oszacowanie zmian stężenia cynku w surowicy krwi chorych z rozpoznaniem depresji w przebiegu choroby afektywnej jednobiegunowej, leczonych imipraminą. Do badania zakwalifikowano 30 pacjentów, w wieku 18–55 lat, z rozpoznaniem choroby afektywnej jednobiegunowej (depresja nawracająca), spełniających kryteria ICD-10 – epizodu depresji o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim (bez objawów psychotycznych). Pacjenci, po tygodniowym okresie washout, przez okres 12 tygodni byli leczeni imipraminą w dawce dobowej 100–200 mg. Stężenie cynku w surowicy oraz stan psychiczny pacjentów badane były czterokrotnie, tj.: przed rozpoczęciem okresu washout, następnie po 2, 6 i 12 tygodniach od momentu rozpoczęcia aktywnego leczenia. Stężenia cynku u pacjentów były porównywane z grupą 25 zdrowych ochotników.
Wyniki: stężenie cynku w surowicy pacjentów w okresie ostrych objawów depresji było istotnie statystycznie mniejsze niż w grupie zdrowych ochotników. Nie stwierdzono istotnej statystycznie korelacji pomiędzy stężeniem cynku a nasileniem depresji mierzonym BDI lub HDRS. Stężenie cynku w surowicy pacjentów, którzy na końcu obserwacji spełniali kryteria remisji lub odpowiedzi terapeutycznej znacząco wzrosło i nie różniło się istotnie statystycznie od stężenia stwierdzanego u osób zdrowych, było natomiast istotnie statystycznie większe niż u pacjentów, którzy nie spełnili ww. kryteriów.
Wnioski: stężenie cynku w surowicy jest markerem wskazującym na obecność stanu depresyjnego, nie odzwierciedla natomiast nasilenia objawów depresji.

Adres do korespondencji:
Marcin Siwek
Klinika Psychiatrii Dorosłych CM UJ
Ul. Kopernika 21 a, 31-501 Kraków
tel. 12-424-87-28, fax. 12-424-87-45
e-mail: siwekm@interia.pl