2006 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 3-4

Artykuł kazuistyczny

Skuteczność citalopramu w dawce przekraczającej zalecaną maksymalną w leczeniu depresji opornej na leki – kontynuacja terapii przy użyciu escitalopramu. Opis kazuistyczny

Łukasz Święcicki1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2006, 3–4, 187–190
Słowa kluczowe: citalopram, escitalopram, depresja oporna na leki, dawka przekraczająca maksymalną

Streszczenie

Opisano przypadek 30-letniego mężczyzny z przewlekłą, oporną na leki depresją, u którego po zastosowaniu (niezgodnie z zaleceniem lekarza) citalopramu w dawce 100 mg na dobę obserwowano pełną, trwałą remisję objawów. Nie obserwowano objawów niepożądanych. Wyniki próby z debryzochiną wykazały, że aktywność izoenzymu CYP2D6 nie odbiegała od przeciętnej dla populacji ogólnej. Po zmianie leczenia na escitalopram, po upływie ok. 2 lat leczenia citalopramem, możliwe było obniżenie dawki do 10 mg/d bez niekorzystnego wpływu na stan psychiczny chorego. W tym przypadku zmiana preparatu racemicznego na preparat składający się tylko z jednego enancjomeru pozwoliła na wyraźne zmniejszenie dawki stosowanego leku.

Adres do korespondencji:
Łukasz Święcicki
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel. (022) 45 82 522
e-mail: swiecick@ipin.edu.pl