2006 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Rola receptorów metabotropowych dla kwasu glutaminowego w epileptogenezie

Janusz Szyndler1, Piotr Maciejak1,2, Adam Płaźnik1,2
1. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie
2. Zakład Neurochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2006, 2, 93–101
Słowa kluczowe: padaczka, kwas glutaminowy, neurogeneza

Streszczenie

Padaczka jest częstym schorzeniem neurologicznym, występującym u około 1,5 % światowej populacji, charakteryzującym się występowaniem spontanicznych, nieprzewidywalnych, nawracających napadów. U wielu pacjentów aktualnie dostępne leki przeciwpadaczkowe nie zapewniają ich właściwej kontroli. Receptory metabotropowe dla glutaminianu modulują pobudliwość neuronalną. Działanie modulujące jest związane z wpływem na przekaźnictwo glutaminergiczne oraz GABA-ergiczne. Biorąc pod uwagę fakt, że receptory mGluR związane są z regulacją aktywności układów pobudzających i hamujących receptory te mogą stanowić nowy punkt uchwytu dla nowych substancji o działaniu przeciwpadaczkowym. W poniższym opracowaniu przedstawiono wpływ receptorów metabotropowych dla kwasu glutaminowego, czynników troficznych (BDNF) oraz procesów neurogenezy na indukcję i ekspresję drgawek jak również na procesy epileptogenezy.

Adres do korespondencji:
Janusz Szyndler
Zakład Neurochemii
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa,
tel: 022 45 82 775
e-mail: jszyndler@yahoo.com