2006 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Rola koagonistów receptora NMDA i transporterów glicyny w normalizacji funkcji układu glutaminergicznego w schizofrenii

Jolanta Rabe-Jabłońska1, Dominik Strzelecki2
1. Klinika Zaburzeń Afektywnych, Psychotycznych i Psychiatrii Młodzieży Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2006, 2, 103–110
Słowa kluczowe: schizofrenia, układ glutaminergiczny, receptor NMDA, koagoniści receptora NMDA, transportery glicyny

Streszczenie

Układ glutaminergiczny jest głównym pobudzającym układem neurotransmisyjnym mózgu. Receptory tego układu dzieli się na jonotropowe (receptor NMDA, AMPA i kaininaowe ) i metabotropowe. Wśród nich receptor NMDA ogrywa najważniejszą rolę: bierze udział w procesie neurotransmisji i rozwoju synapsy. Nadmierna jego aktywność uaktywnia kaskadę procesów komórkowych prowadzących do apoptozy. Wyniki wielu ostatnich badań potwierdzają rolę zaburzeń w zakresie układu glutaminergicznego w schizofrenii. Wiele genów, np. G72, DAAO, dysbindyny, neuroreguliny, RGS4 czy GRIN1, GRM3 ma bezpośredni związek z układem glutaminergicznym. Do spowodowania pobudzenia przez receptor NMDA, oprócz kwasu glutaminowego i zmiany napięcia błonowego, niezbędna jest glicyna – koagonista receptora NMDA. Za utrzymywanie stabilnego stężenia glicyny w połączeniach neuronalnych odpowiadają komórki gleju, na których znajduje się glicynowy system transporterowy. Modulacja funkcji układu glutaminergicznego poprzez dołączenie agonistów miejsca glicynowego (glicyny, D- cykloseryny, sarkozyny) lub transporterów glicynowych do leków przeciwpsychotycznych może przynieść kliniczną poprawę, głównie w zakresie objawów negatywnych i poznawczych.

Adres do korespondencji:
Jolanta Rabe-Jabłońska
Klinika Zaburzeń Afektywnych, Psychotycznych i Psychiatrii Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
tel. 042 6757371, fax. 0426757403
e-mail: jabl@csk.am.lodz.pl