2006 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 2

Artykuł oryginalny

Działanie profilaktyczne litu w chorobie afektywnej dwubiegunowej a polimorfizmy genów receptorów dopaminergicznych typu 2

Aleksandra Suwalska1, Janusz Rybakowski1, Monika Dmitrzak-Węglarz2, Piotr Czerski2, Maria Skibińska2, Anna Leszczyńska-Rodziewicz1, Agnieszka Permoda-Osip1, Joanna Hauser1,2
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu
2. Pracownia Genetyki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2006, 2, 79–85
Słowa kluczowe: choroba afektywna dwubiegunowa, węglan litu, receptory dopaminergiczne DRD2, DRD3, DRD4

Streszczenie

Cel pracy: praca ma na celu badanie ewentualnych asocjacji pomiędzy polimorfizmami genów receptorów dopaminergicznych typu 2 (DRD2, DRD3 i DRD4) a skutecznością profilaktyczną węglanu litu u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową.
Materiał i metody: badaniami objęto 92 osoby (38 mężczyzn i 54 kobiety, średni wiek 54,2±11,8 lat) z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej. Średnia długość leczenia litem wynosiła 14,6±7,5 lat (zakres 5-32 lata). Lit stosowano w dawkach zapewniających stężenie w surowicy 0,5-0,8 mmol/l. Pacjentów podzielono na 3 grupy, w zależności od skuteczności profilaktycznego działania węglanu litu: chorzy z bardzo dobrym wynikiem leczenia litem (excellent lithium responders, n=23), z częściową poprawą w trakcie terapii litem (partial lithium responders, n=47) oraz pacjentów nie wykazujących korzystnego efektu litu (lithium non-responders, n=22).
Wyniki: nie stwierdzono zależności pomiędzy badanymi polimorfizmami genów receptorów dopaminergicznych DRD2, DRD3 i DRD4, a jakością profilaktycznego działania węglanu litu u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową.

Adres do korespondencji:
Aleksandra Suwalska
Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. (061) 8475087, fax. (061) 8480392
E-mail autora korespondującego: asuwalska@amp.edu.pl