2006 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Perspektywy leczenia ataksji rdzeniowo-móżdżkowych

Michał Modestowicz1
1. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Neurologii Akademii Medycznej w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2006, 1, 41–48
Słowa kluczowe: ataksja rdzeniowo-móżdżkowa, ataksja, SCA, leczenie, terapia, lek

Streszczenie

Ataksje rdzeniowo móżdżkowe to grupa dziedzicznych chorób neurodegeneracyjnych wywoływanych zmianą liczby powtarzalnych sekwencji DNA w określonym genie, a więc mutacją dynamiczną. Zmiany te wywołują postępujące zwyrodnienie komórek Purkinjego w móżdżku i neuronów pnia mózgu, co prowadzi do pojawienia się objawów niezborności chodu, postawy i kończyn, dyzartrii, zaburzeń funkcji układu piramidowego i pozapiramidowego, amiotrofii, zaburzeń poznawczych i innych. Obecnie leczenie tej grupy chorób jest czysto objawowe. Jednakże badania prowadzone nad tymi zaburzeniami zaowocowały odkryciem szlaków molekularnych i potencjalnych celów terapeutycznych, które obejmują m.in. hamowanie tworzenia agregatów wewnątrzjądrowych, aktywację szlaku ubikwityna/proteasom, hamowanie kaspaz, zapobieganie ekscytotoksyczności i stresowi oksydacyjnemu. Wykorzystanie tej wiedzy może w przyszłości umożliwić opracowanie skutecznej strategii leczniczej tych nieuleczalnych obecnie chorób.

Adres do korespondencji:
Michał Modestowicz
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Neurologii Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel: 061 867 98 87, 061 869 15 35, fax: 061 869 91 97
e-mail: michal@modestowicz.com