2005 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 4

Artykuł

Polimorfizm genu transportera noradrenaliny a działanie profilaktyczne litu w chorobie afektywnej dwubiegunowej

Agnieszka Permoda-Osip1, Janusz Rybakowski1, Aleksandra Suwalska1, Monika Dmitrzak-Węglarz1, Piotr Czerski1, Anna Leszczyńska-Rodziewicz1, Joanna Hauser1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu; Pracownia Genetyki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2005, 4, 355-361
Słowa kluczowe: choroba afektywna dwubiegunowa, węglan litu, transporter noradrenaliny

Streszczenie

Zaburzenia neuroprzekaźnictwa noradrenergicznego prawdopodobnie odgrywają rolę w patogenezie choroby afektywnej dwubiegunowej. Celem niniejszej pracy było poszukiwanie asocjacji pomiędzy polimorfizmem 1287 A/G genu transportera noradrenaliny (norepinephrine transporter - NET), a profilaktycznym efektem węglanu litu u osób z chorobą afektywną dwubiegunową. Badaniem objęto 90 osób (52 kobiety, 38 mężczyzn) z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej. Średnia wieku pacjentów wynosiła 52 ± 12 lat), a średni czas leczenia węglanem litu wynosił 14,6 ± 7,3 lat. Stężenie litu w surowicy krwi u tych pacjentów utrzymywało się pomiędzy 0,5-0,8 mmol/l. Pacjentów podzielono na 3 grupy, w zależności od skuteczności profilaktycznego działania węglanu litu: chorzy z bardzo dobrą reakcją na leczenie litem (exellent lithium responders), z częściową reakcją na leczenie litem (partial lithium responders) oraz pacjentów nie wykazujących korzystnego efektu litu (lithium non-responders). W badanej grupie nie stwierdzono zależności pomiędzy jakością profilaktycznego działania węglanu litu, a ocenianym polimorfizmem genu NET.