2005 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 4

Artykuł

Dodanie reboksetyny u chorych na depresję ze słabym efektem leczenia za pomocą selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny

Jan Jaracz1, Maria Chłopocka-Woźniak1, Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2005, 4, 315-320
Słowa kluczowe: depresja, leczenie kombinowane, SSRI, reboksetyna

Streszczenie

Celem przeprowadzonych badań było porównanie skuteczności dalszej monoterapii przy użyciu leku z grupy SSRI i łącznego stosowania SSRI i reboksetyny u chorych na depresję, u których po 4 tygodniach leczenia lekami z grupy SSRI poprawa była mniejsza niż 25%. Do badania zakwalifikowano 28 chorych leczonych z powodu epizodu depresyjnego, u których nie stwierdzono odpowiedzi terapeutycznej po 4 tygodniach leczenia lekiem z grupy SSRI. Przez kolejne 2 tygodnie, u 15 chorych kontynuowano leczenie przy użyciu tego samego leku (grupa SSRI), a u 13 do stosowanego leku dołączono reboksetynę w dawce 4-8 mg/dobę (grupa SSRI + RBX).
Zmniejszenie nasilenia depresji o co najmniej 50% wg HDRS w porównaniu z wartościami przed rozpoczęciem leczenia stwierdzono u 8 (61%) chorych z grupy SSRI+RB oraz u 4 chorych z grupy SSRI. Średnie nasilenie depresji w grupie SSRI+RBX wynosiło 9,5 punktów i było istotnie mniejsze (p = 0,01) w porównaniu z grupą SSRI (HDRS-16,1). Podczas łącznego stosowania leków z grupy SSRI i reboksetyny nie stwierdzono istotnych działań niepożądanych. Dodanie reboksetyny do leku z grupy SSRI może być skutecznym sposobem postępowania u chorych na depresję, u których po 4 tygodniach monoterapii przy użyciu leków z grupy SSRI nie uzyskano odpowiedzi terapeutycznej.