Spektrum zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego a spektrum zaburzeń impulsywnych. Miejsce agresji w obu grupach zaburzeń

2005 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 2

Artykuł

Spektrum zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego a spektrum zaburzeń impulsywnych. Miejsce agresji w obu grupach zaburzeń

Jolanta Rabe-Jabłońska1
1. Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2005, 2, 103-112
Słowa kluczowe: spektrum zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, spektrum zaburzeń kontroli impulsów, agresja

Streszczenie

W artykule przedstawiono cechy charakterystyczne zaburzeń psychicznych kwalifikowanych do spektrum zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego oraz do spektrum zaburzeń kontroli impulsów. Zwrócono uwagę na częste występowanie agresji przejawiającej się w różny sposób (werbalnej, autoagresji, zachowań agresywnych wobec innych ludzi) u osób z tymi zaburzeniami a także na pokrywanie się w znacznym stopniu tych spektrów, wynikające z obecności objawów z obu grup w przypadku niektórych zaburzeń psychicznych oraz zbliżone efekty ich leczenia podobnymi grupami leków.


Praca wygłoszona podczas konferencji Wszystko o agresji, Warszawa, 8-9 kwietnia 2005.