2005 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 2

Artykuł

Czynniki ryzyka i opiniowanie przemocy u adolescentów

Józef Krzysztof Gierowski1
1. Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii CM UJ Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2005, 2, 113-129
Słowa kluczowe: przestępczość nieletnich, czynniki ryzyka

Streszczenie

Celem prezentowanych badań było opracowanie modelu przestępczego zachowania nieletnich uwzględniającego z jednej strony czynniki ryzyka diagnozowane za pomocą kwestionariusza SAVRY, z drugiej strony procesy i mechanizmy psychologiczne leżące u podłoża antyspołecznej aktywności młodzieży.

Grupę badaną stanowiło 98 nieletnich, którzy zostali poddani badaniom psychologicznym za pomocą kwestionariusza SAVRY oraz następujących metod testowych:

  • Kwestionariusz Orientacji Życiowej SOC-29 A. Antonovskiego
  • Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R
  • Skala Empatii Mehrabina i Epsteina
  • Skala I-E Rottera
  • Kwestionariusz Radzenia Sobie CISS

Analiza uzyskanych wyników badań pozwoliła na wyłonienie grup nieletnich o podobnych profilach czynników ryzyka. W analizie zastosowano K-means clustering. Wyodrębniono trzy grupy nieletnich cechujące się różnym natężeniem i profilem czynników ryzyka. W pierwszej grupie występował najwyższy czynnik historyczny, społeczny i indywidualny przy niskim (lub bardzo niskim) czynniku ochronnym. W drugiej grupie jako najniższe występowały czynniki historyczny i społeczny, czynnik indywidualny kształtował się na poziomie przeciętnym, jako najwyższy zaznaczył się czynnik ochronny. W trzeciej grupie czynnik historyczny i społeczny kształtował się na poziomie przeciętnym, najniższy był czynnik indywidualny, natomiast czynnik ochronny był niski lub bardzo niski.

W artykule przedstawiono analizę związku między wyodrębnionymi grupami nieletnich a ich wybranymi cechami osobowości.


Praca wygłoszona podczas konferencji Wszystko o agresji, Warszawa 8-9 kwietnia 2005.