2003 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 4

Artykuł

Enancjomery i ich rola w psychofarmakologii na przykładzie escitalopramu

Małgorzata Zienowicz1, Aleksandra Wisłowska1, Danuta Turzyńska2, Adam Płaźnik1,2
1. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie
2. Zakład Neurochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2003, 4, 71-83
Słowa kluczowe: chiralność, enancjomery, SSRI, escitalopram, R-citalopram, depresja, lęk

Streszczenie

W artykule omówiono znaczenie zjawiska chiralności we współczesnej farmakologii. Opisano odmienności dotyczące farmakodynamiki, farmakokinetyki, skuteczności i profilu działań niepożądanych poszczególnych enancjomerów przykładowych leków, z uwzględnieniem preparatów stosowanych w psychofarmakologii, na przykładzie escitalopramu (enancjomer S citalopramu). Escitalopram, najbardziej selektywny spośród dostępnych obecnie SSRI, został zarejestrowany w 2001 r. do leczenia depresji i lęku napadowego. W pracy opisano mechanizm działania związku oraz jego profil farmakokinetyczny. Przedstawiono również wyniki badań przedklinicznych oraz klinicznych, wskazujących na działanie przeciwdepresyjne escitalopramu.