2003 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 4

Artykuł

Asymptomatyczne duże zwężenia tętnic szyjnych w ocenie neuroobrazowej i psychologicznej

Agnieszka Strepikowska1, Andrzej Tutaj1
1. Oddział Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2003, 4, 49-57
Słowa kluczowe: badanie neuropsychologiczne, neuroobrazowanie, zwężenie tętnicy szyjnej

Streszczenie

Celem pracy jest prezentacja analizy badań KT i SPECT mózgu oraz testów neuropsychologicznych wykonanych u pacjentów z klinicznie bezobjawowym dużym zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej. Badana grupa liczyła 10 pacjentów, w tym 3 kobiety i 7 mężczyzn, w wieku od 44 do 69 lat (średni wiek 61,6).
U wszystkich chorych rozpoznano na podstawie badania USG-D stenozę tętnicy szyjnej wewnętrznej powyżej 60%. Do analizy włączono pacjentów z niemym klinicznie przebiegiem stenozy, kryterium eliminującym był przebyty udar lub incydent przemijającego niedokrwienia mózgu. Badanie neurologiczne było prawidłowe we wszystkich przypadkach. Wykonane badania KT wykazały zmiany niedokrwienne u 4 chorych z tej grupy, natomiast w obrazie SPECT uwidoczniono ogniskowe zaburzenia przepływu w tkance mózgowej (osłabiony wychwyt lub ubytki gromadzenia znacznika) aż w 90% przypadków. Ocena neuropsychologiczna wykazała obniżenie funkcji poznawczych u 70% pacjentów. Analiza wyników badań neuroobrazowych i psychologicznych sugeruje, że asymptomatyczne duże zwężenie tętnicy szyjnej może prowadzić do zaburzeń perfuzji mózgowej i tym samym może być istotnym czynnikiem mającym wpływ na procesy uszkodzenia i starzenia się mózgu ludzkiego.