2003 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 4

Artykuł

Aktywność fosfolipazy A2 (PLA2) w płytkach krwi pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi

Ewa Krzystanek1, Grzegorz Opala1, Stanisław Ochudło1, Henryk I. Trzeciak1, Barbara Jasińska-Myga1
1. Klinika Neurologii Wieku Podeszłego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2003, 4, 103-113
Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, fosfolipaza A2, otępienie naczyniopochodne, płytki krwi

Streszczenie

Fosfolipaza A2 (E.C.3.1.1.4., PLA2) jest kluczowym enzymem wpływającym na właściwości błon komórkowych. Wiadomo, że odgrywa ważną rolę w patologii chorób ośrodkowego układu nerwowego (np.: w stwardnieniu rozsianym, padaczce i chorobie Alzheimera). Celem przeprowadzonych badań było określenie aktywności fosfolipazy A2 u pacjentów z chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona i otępieniem naczyniopochodnym, wykorzystując płytkę krwi, jako obwodowy model neuronu. Materiał i metodyka: Badana grupa liczyła 15 pacjentów z chorobą Alzheimera, 13 z otępieniem naczyniopochodnym i 10 z chorobą Parkinsona. Grupa kontrolna składała się z 15 zdrowych ochotników. Płytki krwi sonifikowano, a aktywność fosfolipazy A2 oznaczano według zmodyfikowanej metody Jelsema oraz Strosznajder i Strosznajder. Wyniki opracowano statystycznie używając t-testu Studenta. Wyniki: W grupie kontrolnej aktywność płytkowej PLA2 wynosiła 0,39 ± 0,13 (nmol/min/mg, średnia arytmetyczna ± odchylenie standardowe), w grupie pacjentów z chorobą Alzheimera 1,05 ± 0,44, z chorobą Parkinsona 0,67 ± 0,3, a u chorych z otępieniem naczyniopochodnym 0,78 ± 0,39. Wniosek: Aktywność płytkowej fosfolipazy A2 jest podwyższona li pacjentów z chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona i otępieniem naczyniopochodnym.