2003 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 4

Artykuł

8-Hydroksy-2’-deoksyguanozyna w chorobach neurodegeneracyjnych wieku starczego

Jolanta Dorszewska1, Zofia Adamczewska-Goncerzewicz1, Wojciech Kozubski2, Jolanta Florczak2
1. Zakład Neurochemii Klinicznej Katedry Neurologii Akademii Medycznej w Poznaniu
2. Katedra i Klinika Neurologii Akademii Medycznej w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2003, 4, 41-48
Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, HPLC, 8-oxo2dG

Streszczenie

Celem przeprowadzonych badań było wykazanie zmian strukturalnych towarzyszących chorobie Alzheimera (AD) i chorobie Parkinsona (PD).
Badaniu poddano poziom 8-oksy-2’-deoksyguanozyny (8-oxo2dG) – markera oksydacyjnego uszkodzenia DNA w limfocytach krwi obwodowej u pacjentów z chorobą AD i PD oraz w grupie kontrolnej. 8-oxo2dG oznaczano metodą HPLC/EC/UV (wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją elektrochemiczną oraz z detekcją UV).
Wykazano, że 8-oxo2dG zawarta w limfocytach istotnie wzrasta u pacjentów z AD i PD w stosunku do kontroli równowiekowej, oraz że nie wykazuje ona istotnego wzrostu u osób pomiędzy 24 a 64 rokiem życia.