2002 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 2

Artykuł

Różnice i podobieństwa u pacjentów z udarem mózgu w zależności od płci

Małgorzata Wiszniewska1, Adam Kobayashi1, Anna Członkowska1
1. II Klinika Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; Oddział Neurologii Szpitala Specjalistycznego w Pile; Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2002, 2, 183-190

Streszczenie

Celem pracy było ustalenie różnic i podobieństw w rozpowszechnieniu czynników ryzyka, stanu funkcjonalnego i warunków socjoekonomicznych przed udarem mózgu (UM), a także przebiegu udaru w ostrym okresie i wczesnych następstw w zależności od płci. Do analizy statystycznej wykorzystywano program Stat tm przyjmując za poziom istotności p<0,05.
Grupę badaną stanowiło 816 pacjentów z UM, leczonych w II Klinice Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (608 osób) i w Oddziale Neurologii Szpitala Specjalistycznego w Pile (208 osób).
Kobiety stanowiły 52,7%, mężczyźni 47,3%. Średni wiek kobiet był istotnie wyższy niż mężczyzn (73,1 lat vs 66,2 lat, p<0,000l). Przed udarem więcej mężczyzn pracowało zawodowo i częściej byli niezależni w czynnościach dnia codziennego (p<0,00l). Najczęstszym czynnikiem ryzyka wśród mężczyzn i kobiet było nadciśnienie tętnicze z istotną przewagą u kobiet. U kobiet częstszym czynnikiem ryzyka było migotanie przedsionków (AF) i niewydolność krążenia, natomiast u mężczyzn – palenie papierosów, zawał serca i nadmierne spożywanie alkoholu (p<0,01). U kobiet istotnie częściej występowały poważne zaburzenia świadomości (p=0,003), oraz cięższy był stan neurologiczny (p=0,0002). Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn częściej występował udar niedokrwienny. Wczesny zgon wystąpił u większego odsetka kobiet w porównaniu z mężczyznami, nie osiągając znamienności statystycznej (p>0,05). Po 3 miesiącach więcej mężczyzn było w dobrym stanie funkcjonalnym (p=0,0002). Udar nawrotowy wystąpił w podobnym odsetku u mężczyzn i kobiet (p>0,05). Istnieją pewne istotne różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami z udarem mózgu wymagające dalszych badań.