2002 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 2

Artykuł

Koszty powtórnego udaru mózgu w Polsce

Maciej Niewada1, Bogumił Kamiński1, Adam Kobayashi1, Anna Członkowska1, Andrzej Członkowski1
1. Katedra Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie; I Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; Katedra Wspomagania Podejmowania Decyzji Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2002, 2, 191-203

Streszczenie

Udar mózgu jest trzecią, co do częstości przyczyną zgonu oraz naj częstszą przyczyną niesprawności u ludzi powyżej 40 roku życia. Wysokie ryzyko powtórnego udaru mózgu może być znacząco obniżone poprzez wdrażanie skutecznych programów profilaktycznych. Przeanalizowano bazę danych o chorych z udarem mózgu II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Wybrano 105 chorych z powtórnym udarem mózgu. Zebrano dane o stanie klinicznym chorego, opieki medycznej w ciągu ostatniego roku, aktywności zawodowej itd. Wykorzystując analizę Kaplana-Meiera oraz dopasowując parametryczną funkcję ryzyka zgonu oszacowano średnią oczekiwaną długość życia chorych z powtórnym udarem. Metodą bootstrappingu obliczono całkowity koszt powtórnego udaru mózgu. Oceniono stopień niesprawności u pacjentów w oparciu o skalę ADL Barthela i jego korelację z kosztem całkowitym.
Średnia oczekiwana długość życia chorych z powtórnym udarem w Polsce wynosi około 3,9 roku (95% CI: 2.25; 5.71). Średnie całkowite koszty ponoszone w ciągu całego okresu życia chorego po powtórnym udarze wyniosły 52181 USD (95% CI: 43536; 61602), przy czym koszty bezpośrednie wyniosły 24099 USD, a koszty związane z utratą produktywności stanowiły ich 34,3%. Oszacowano, że całkowite koszty były tym mniejsze im większa była sprawność pacjenta po udarze.
W Polsce koszty pośrednie determinują wysokie koszty powtórnego udaru mózgu. Skuteczna profilaktyka wtórna może zaowocować oszczędnościami ekonomicznymi, wynikającymi z ograniczenia obciążeń związanych z powtórnym udarem mózgu.