Archiwum

2001, tom 17, zeszyt 4

Artykuł

Mechanizm działania leków neuroleptycznych z perspektywy psychofarmakologii

Wojciech Kostowski
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 4, 295-312

Interakcja leków neuroleptycznych z receptorami dopaminergicznymi jest wciąż szeroko akceptowanym mechanizmem działania przeciwpsychotycznego. Tak zwane "atypowe" neuroleptyki cechują się głównie słabym wpływem na układ pozapiramidowy. Ostatnio wykazano, że neuroleptyki mogą działać jak odwrotni agoniści (inverse agonists) w stosunku do receptorów D2. Działanie to może mieć znaczenie dla ich właściwości przeciwpsychotycznych.

Artykuł

Farmakogenomika – nowe podejście do farmakoterapii zaburzeń psychicznych

Janusz Rybakowski
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 4, 313-321

Farmakogenomika jest nową dziedziną wiedzy posługującą się informacjami z zakresu genetyki molekularnej dla przewidywania wyników leczenia farmakologicznego, tj. skuteczności terapeutycznej i wystąpienia objawów niepożądanych. W pracy przedstawiono dotychczasowe wyniki badań nad farmakogenomiką leków neuroleptycznych, przeciwdepresyjnych i normotymicznych.

Artykuł

Psychozy schizoafektywne – kryteria rozpoznawania i zasady farmakoterapii zaburzeń

Małgorzata Rzewuska
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 4, 322-360

 Dokonano porównania kryteriów rozpoznawania psychoz schizoafektywnych różnych klasyfikacji. Przedstawiono wyniki badań tej grupy psychoz dotyczące występowania, rodzaju przebiegu, przesłanek o znaczeniu prognostycznym. Omówiono proponowane przez różne grupy ekspertów strategie leczenia psychoz schizoafektywnych. Przedstawiono własny projekt farmakoterapii tych zaburzeń.

Artykuł

Inhibitory acetylocholinesterazy w leczeniu choroby Alzheimera

Iwona Kłoszewska
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 4, 361-369

Inhibitory cholinesterazy (Iche) to nowa klasa leków stosowanych w leczeniu objawowym choroby Alzheimera (ch.A.). Niedoczynność układu cholinergicznego uważana jest za podłoże upośledzenia funkcji poznawczych występujących w otępieniu. Hamowanie aktywności enzymu rozkładającego acetylocholinę powoduje wzrost aktywności tego układu. Na świecie zarejestrowane są cztery, a w Polsce trzy leki z tej grupy. Praca przedstawia wyniki badań klinicznych takryny, donepezilu, riwastigminy i galantaminy. Leki te wykazują istotny, choć niewielki pozytywny wpływ na zaburzenia funkcji poznawczych, sprawność wykonywania czynności życia codziennego i zaburzenia zachowania w lekkim i umiarkowanym stadium ch.A.