2001 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 1

Artykuł

Porównanie wpływu typowych i atypowych neuroleptyków na zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii

Alina Borkowska1, Janusz Rybakowski2
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Bydgoszczy
2. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 1, 141-154

Streszczenie

Deficyty poznawcze są obecnie traktowane, jako podstawowe zaburzenie w schizofrenii i mogą być stwierdzane jeszcze przed wystąpieniem pierwszego epizodu choroby. Neuroleptyki atypowe wywierają korzystny wpływ na funkcje poznawcze, w przeciwieństwie do neuroleptyków klasycznych, jakkolwiek ich wpływ na funkcje poznawcze może być zróżnicowany. W naszych badaniach risperidon powodował istotną poprawę wykonania wszystkich testów neuropsychologicznych, zarówno w leczeniu krótko-, jak i długoterminowym. Leczenie olanzapiną powodowało poprawę wykonania w niektórych testach, lecz korzystny efekt ujawnił się dopiero po dłuższym okresie leczenia. Olanzapina w mniejszym stopniu niż risperidon poprawiała wyniki w WCST. Fenotiazyny natomiast powodują poprawę wykonania dwóch testów, a w zakresie trzech pogorszenie wykonania. Wyniki badań wskazują, że neuroleptyki atypowe mają zróżnicowany wpływ na funkcje poznawcze, risperidon poprawia szczególnie pamięć operacyjną i funkcje wykonawcze oraz ma znacznie lepsze działanie na objawy negatywne w porównaniu z fenotiazyjnami.
Poprawa funkcji poznawczych poprzez leczenie neuroleptykami atypowymi może powodować poprawę współpracy chorego, rozwiązywanie problemów, lepszą adaptację społeczną, oraz poprawę jakości życia chorych na schizofrenię.