2001 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 1

Artykuł

Polekowe objawy pozapiramidowe

Jolanta Rabe-Jabłońska1
1. II Klinika Psychiatryczna Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej w Łodzi
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 1, 57-71

Streszczenie

W pracy przedstawiono przegląd najnowszej wiedzy na temat przyczyn, obrazu, rozpowszechnienia oraz leczenia i zapobiegania EPS, powstających u pacjentów leczonych klasycznymi i nowymi lekami przeciwpsychotycznymi. Omówiono, również, jakie grupy pacjentów są szczególnie narażone na rozwój EPS. Przedstawiono także konsekwencje terapeutyczne, społeczne i ekonomiczne nasilonych EPS.