Archiwum

2001, tom 17, zeszyt 1

Artykuł

Polekowe objawy pozapiramidowe

Jolanta Rabe-Jabłońska
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 1, 57-71

W pracy przedstawiono przegląd najnowszej wiedzy na temat przyczyn, obrazu, rozpowszechnienia oraz leczenia i zapobiegania EPS, powstających u pacjentów leczonych klasycznymi i nowymi lekami przeciwpsychotycznymi. Omówiono, również, jakie grupy pacjentów są szczególnie narażone na rozwój EPS. Przedstawiono także konsekwencje terapeutyczne, społeczne i ekonomiczne nasilonych EPS.

Artykuł

Badanie występowania hiperprolaktynemii podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych

Rzewuska Małgorzata, Kuczyński Wojciech, Luks Małgorzata, Ziołkowska Agnieszka
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 1, 86-91

Oceniono poziom prolaktyny u chorych na schizofrenię, przyjmujących leki przeciwpsychotyczne. Badano dwukrotnie poziom prolaktyny u 67 chorych. Badanie wykazało, że hiperprolaktynemia występuje niemal u wszystkich (niezależnie od płci) leczonych klasycznymi neuroleptykami, sulpirydem lub risperidonem.

Najmniejszy wpływ na wydzielanie prolaktyny wywierała klozapina i kwetiapina. Nie wykazano zależności pomiędzy objawami klinicznymi wiązanymi z hiperprolaktynemią i poziomem prolaktyny. Związek hiperprolaktynemii z objawami pozapiramidowymi sugeruje, że wystąpienie hieperprolaktynemii może wskazywać na przekroczenie dawki optymalnej u danego pacjenta.

Artykuł

Późne dyskinezy występowanie, diagnostyka i metody leczenia

Izabela Niedźwiedzka, Krzysztof Tyczyński
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 1, 92-112

Wywoływane przez neuroleptyki późne dyskinezy stale pozostają poważnym problemem farmakoterapii w psychiatrii. Ich przewlekły przebieg, inwalidyzujący wpływ na życie chorych i związana z tym stygmatyzacja powoduje, że zaburzenia te znacznie upośledzają społeczne funkcjonowanie pacjentów, utrudniają rehabilitację, negatywnie wpływają na współpracę w leczeniu i pogarszają rokowanie. Artykuł przedstawia przegląd piśmiennictwa dotyczący czynników ryzyka pojawienia się późnych dyskinez, ich etiologii rozpoznawania i proponowanych metod leczenia.

Artykuł

Przyrost masy ciała związany z lekami antypsychotycznymi

Małgorzata Luks, Małgorzata Rzewuska, Agnieszka Ziołkowska, Wojciech Kuczyński
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 1, 113-125

Praca prezentuje obecny stan wiedzy na temat wpływu neuroleptyków na przyrost masy ciała. Dotychczas opublikowane dane wskazują na to, że przyjmowanie leków antypsychotycznych prowadzi do nadwagi i otyłości u znacznego odsetka pacjentów. Szczególnie duże ryzyko istnieje podczas stosowania neuroleptyków atypowych, zwłaszcza klozapiny i olanzapiny. Przyrost masy ciała wiąże się ze wzrostem zachorowalności na choroby układu krążenia, cukrzycę, nowotwory, a także pogarsza współpracę lekarza z pacjentem. W trakcie prowadzenia kuracji neuroleptykami należy monitorować masę ciała chorego, wprowadzić odpowiednią dietę i stymulować pacjenta do zwiększania aktywności fizycznej.

Artykuł

Porównanie wpływu typowych i atypowych neuroleptyków na zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii

Alina Borkowska, Janusz Rybakowski
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 1, 141-154

Deficyty poznawcze są obecnie traktowane, jako podstawowe zaburzenie w schizofrenii i mogą być stwierdzane jeszcze przed wystąpieniem pierwszego epizodu choroby. Neuroleptyki atypowe wywierają korzystny wpływ na funkcje poznawcze, w przeciwieństwie do neuroleptyków klasycznych, jakkolwiek ich wpływ na funkcje poznawcze może być zróżnicowany. W naszych badaniach risperidon powodował istotną poprawę wykonania wszystkich testów neuropsychologicznych, zarówno w leczeniu krótko-, jak i długoterminowym. Leczenie olanzapiną powodowało poprawę wykonania w niektórych testach, lecz korzystny efekt ujawnił się dopiero po dłuższym okresie leczenia. Olanzapina w mniejszym stopniu niż risperidon poprawiała wyniki w WCST. Fenotiazyny natomiast powodują poprawę wykonania dwóch testów, a w zakresie trzech pogorszenie wykonania. Wyniki badań wskazują, że neuroleptyki atypowe mają zróżnicowany wpływ na funkcje poznawcze, risperidon poprawia szczególnie pamięć operacyjną i funkcje wykonawcze oraz ma znacznie lepsze działanie na objawy negatywne w porównaniu z fenotiazyjnami.
Poprawa funkcji poznawczych poprzez leczenie neuroleptykami atypowymi może powodować poprawę współpracy chorego, rozwiązywanie problemów, lepszą adaptację społeczną, oraz poprawę jakości życia chorych na schizofrenię.

Artykuł

Łączenie risperidonu z innymi lekami

Janusz Rybakowski
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 1, 155-162

Deficyty poznawcze są obecnie traktowane, jako podstawowe zaburzenia w schizofrenii i mogą być stwierdzane jeszcze przed wystąpieniem pierwszego epizodu choroby. Neuroleptyki atypowe wywierają korzystny wpływ na funkcje poznawcze, w przeciwieństwie do neuroleptyków klasycznych, jakkolwiek ich wpływ na funkcje poznawcze może być zróżnicowany. Wyniki naszych badań wskazują, że neuroleptyki atypowe mają zróżnicowany wpływ na funkcje poznawcze: risperidon poprawia szczególnie pamięć operacyjną i funkcje wykonawcze oraz ma znacznie lepsze działanie na objawy negatywne w porównaniu z fenotiazyjnami.
Poprawa funkcji poznawczych poprzez leczenie neuroleptykami atypowymi może powodować poprawę współpracy chorego, rozwiązywanie problemów, lepszą adaptację społeczną, oraz poprawę jakości życia chorych na schizofrenię.