Archiwum

2000, tom 16, zeszyt 1

Artykuł

Uwagi na temat mechanizmów działania leków przeciwdepresyjnych: porównanie leków klasycznych z lekami nowej generacji

Wojciech Kostowski
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 1, 5-17

Mechanizm działania leków przeciwdepresyjnych jest złożony i wciąż mało poznany. Działanie pojedynczych dawek dotyczy przede wszystkim transmisji synaptycznej, a więc funkcjonowania układów neuroprzekaźnikowych, szczególnie procesu metabolizmu i uwalniania z neuronów, wychwytu zwrotnego i działania na układy receptorowe. Ostatnio podkreśla się, że działanie leków przeciwdepresyjnych może dotyczyć również mechanizmów postsynaptycznych związanych z białkami regulacyjnymi G, kinazami białkowymi i innymi układami wtórnych przekaźników wewnątrzkomórkowych (second messengers). Ten obecnie intensywnie badany mechanizm, zdaniem wielu badaczy może stanowić pewną wspólną „końcową drogę” działania leków przeciwdepresyjnych o bardzo zróżnicowanych początkowych mechanizmach działania. Jedna cecha działania wszystkich dotychczas poznanych leków wydaje się wspólna: opóźnienie efektu klinicznego sięgające kilkunastu dni lub więcej. Jak dotąd, jest to fenomen charakterystyczny dla wszystkich poznanych leków, nie udało się uzyskać i wprowadzić do lecznictwa leków, których działanie rozpoczynałoby się szybciej. Opóźnienie działania tłumaczy się najczęściej tym, że konieczny jest pewien czas na przestrojenie neurotransmisji synaptycznej i powstanie procesów adaptacyjnych w obrębie mechanizmów neuronalnych mających znaczenie w patomechanizmie depresji. Niezbędny staje się, zatem proces złożonej neuroadaptacji prowadzący do zmian w funkcjonowaniu określonych grup neuronów i struktur mózgu. Dotychczas jednak nie wiadomo, dlaczego dla rozwoju działania jest potrzebny aż tak długi czas.
Działania leków przeciwdepresyjnych przynajmniej te poznane najlepiej, dotyczą przede wszystkim neurotransmisji synaptycznej i koncentruje się głównie na dwóch układach przekaźnikowych: układzie serotoninergicznym i noradrenergicznym. Te dwa systemy są szczególnie istotne ze względu na powszechnie przyjęte monoaminergiczne koncepcje depresji (1, 8, 10), co oczywiście nie wyklucza udziału innych układów np. dopaminergicznego, GABA-ergicznego czy aminokwasów pobudzających.


Wykład wygłoszony podczas konferencji „Miejsce nowych leków przeciwdepresyjnych w terapii depresji” w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, 15.04.1999 r.

Artykuł

Szybkość działania leków przeciwdepresyjnych – problemy metodologii badań

Stanisław Pużyński, Sławomir Fornal
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 1, 18-30

W pracy po omówieniu współczesnego stanu badań szybkości działania leków przeciwdepresyjnych, który wskazuje na pilną potrzebę kontynuowania takich badań, omówiono najważniejsze problemy metodologiczne oceny szybkiego efektu terapeutycznego oraz kryteria działania przeciwdepresyjnego.

Artykuł

Wybrane farmakologiczne metody potencjalizacji leków przeciwdepresyjnych

Iwona Koszewska
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 1, 31-39

W pracy zamieszczono krytyczny przegląd piśmiennictwa na temat wybranych farmakologicznych metod potencjalizacji działania terapeutycznego leków przeciwdepresyjnych (hormony tarczycy, buspiron, leki psychostymulujące, środki dopaminergiczne, przeciwdrgawkowe i inne). Metody potencjalizacji zalecane są przede wszystkim u osób z depresją lekooporną. Wykazano brak jednoznacznych danych na temat skuteczności wybranych metod wynikające głównie z ograniczeń metodologicznych.

Artykuł

Węglan litu jako środek potencjalizujący działanie leków przeciwdepresyjnych w depresjach lekoopornych

Maria Beręsewicz
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 1, 40-48

Podanie węglanu litu jest metodą potencjalizacji działania leków przeciwdepresyjnych. Jak wynika z przeglądu dotychczasowych badań dodanie litu do nieskutecznej kuracji typowym lekiem przeciwdepresyjnym przynosi poprawę u około 50% chorych. Najlepsze wyniki osiąga się przy stężeniu litu w surowicy w granicach 0,4-0,8 mmol/l. Kuracja skojarzona powinna trwać 4 do 6 tygodni, a jej skuteczność nie zależy od rodzaju leku przeciwdepresyjnego. Kojarzenie litu z TLPD jest na ogół dobrze tolerowane, mniej bezpieczne jest kojarzenie z SI 5HT.

Artykuł

Farmakologiczne i kliniczne własności wenlafaksyny, nowego leku przeciwdepresyjnego

Janusz Rybakowski, Jan Jaracz
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 1, 83-96

W pracy przedstawiono farmakologiczne i kliniczne własności wenlafaksyny, pierwszego leku przeciwdepresyjnego, którego mechanizm polega na selektywnym hamowaniu wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. Wysoka skuteczność wenlafaksyny w leczeniu depresji została potwierdzona w oparciu o liczne badania z użyciem placebo i leków referencyjnych. Wenlafaksyna jest efektywna w leczeniu depresji o różnym nasileniu, w tym także depresji ciężkiej, depresji lekoopornej oraz w profilaktyce nawrotów depresji. Szybkie zwiększenie dawki przyśpiesza początek działania klinicznego wenlafaksyny. Wenlafaksyna jest lekiem dobrze tolerowanym przez chorych z depresją. Lek wykazuje tylko niewielki wpływ na enzymy cytochromu P-450. Ryzyko interakcji wenlafaksyny z innymi lekami dotyczy głównie inhibitorów monoaminooksydazy.

Artykuł

Lamotrygina w leczeniu zaburzeń afektywnych

Maria Beręsewicz
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 1, 97-101

Lamotrygina jest lekiem przeciwdrgawkowym stosowanym od kilku lat w leczeniu padaczki. Doniesienia kliniczne sugerują jej skuteczność w leczeniu zespołów maniakalnych, depresyjnych i zapobieganiu nawrotom zaburzeń afektywnych. Pojawiły się również wyniki pierwszych badań kontrolowanych. Praca zawiera informacje o leku, przegląd piśmiennictwa dotyczącego skuteczności lamotryginy w zaburzeniach afektywnych, sposobie dawkowania, tolerancji leku i opisanych interakcjach.