1998 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 4

Artykuł

Inhibitory metylotransferazy katecholowej (COMT) w leczeniu choroby Parkinsona

Włodzimierz Kuran1
1. I Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1998, 4, 71-78

Streszczenie

W pracy autor omawia podstawy i przesłanki patobiochemiczne stosowania 2 inhibitorów COMT: entakaponu i tolkaponu w leczeniu choroby Parkinsona. Omówiono również efekty kliniczne leczenia tymi dwoma preparatami pacjentów z chorobą Parkinsona. Niestety wskutek stwierdzonej ostatnio hepatotoksyczności, tolkapon został w listopadzie 1998 roku wykreślony z rejestru leków.