1998 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 3

Artykuł

Skuteczność i tolerancja fluwoksaminy i tianeptyny u chorych na depresję w starszym wieku

Jolanta Rajewska1, Elżbieta Żelechowska-Ruda1, Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1998, 3, 63-70

Streszczenie

Celem pracy była ocena skuteczności terapeutycznej i tolerancji dwóch leków przeciwdepresyjnych nowej generacji o różnych mechanizmach działania u osób z depresją w podeszłym wieku.
Badaniami objęto 60 chorych powyżej 60 roku życia z objawami epizodu dużej depresji w przebiegu choroby afektywnej jedno- i dwubiegunowej, zgodnie z kryteriami DSM-IV, leczonych w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu. U 44 chorych występowały ponadto różne choroby somatyczne wymagające leczenia.
30 chorych otrzymywało fluwoksaminę, selektywny inhibitor wychwytu serotoniny, w dawkach 150-300 mg dziennie, a 30 – tianeptynę, lek wzmagający doneuronalny wychwyt serotoniny i regulujący oś podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczową, w dawce 37,5 mg/dobę. Leczenie trwało 6 tygodni. Stan kliniczny oceniano za pomocą Skali Depresji Hamiltona (HAMD) oraz Skali Globalnej Oceny Klinicznej (CGI) – przed leczeniem oraz po 3 i 6 tygodniach farmakoterapii. W tych samych dniach wykonywano ocenę stanu somatycznego i podstawowe badania pracowniane.
Przed rozpoczęciem terapii w obu badanych grupach nasilenie depresji było podobne, średnio 24 punkty w skali HAMD. Po 6 tygodniach terapii fluwoksaminą wyraźną poprawę (redukcja powyżej 50% w skali HAMD) uzyskano u 20 chorych (70%). W grupie leczonych tianeptyną wyraźną poprawę notowano w mniejszym odsetku chorych (15 osób – 50%).
Oba leki były dobrze tolerowane przez chorych. U 9 chorych leczonych fluwoksaminą notowano przejściowe objawy uboczne: nudności, osłabienie i bóle głowy o niewielkim nasileniu, natomiast w grupie leczonych tianeptyną tylko u 4 osób. W obu grupach chorych nie obserwowano istotnych zmian w zakresie podstawowych parametrów hematologicznych, biochemicznych czy wykładników naczyniowo-krążeniowych. Nie obserwowano również negatywnego wpływu leków na współistniejące choroby somatyczne.
Badania nasze potwierdzają doniesienia innych autorów wskazujące na dobrą skuteczność kliniczną i dobrą tolerancję somatyczną fluwoksaminy i tianeptyny u chorych na depresję w starszym wieku.