1998 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 3

Artykuł

Leczenie zaburzeń depresyjnych u pacjentów z rozpoznaniem zespołu zależności alkoholowej – doniesienie wstępne

Antoni Florkowski1, Wojciech Gruszczyński1, Henryk Górski1, Sławomir Szubert1, Mariusz Grądys1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1998, 3, 78-82

Streszczenie

Celem przeprowadzonych badań było określenie skuteczności stosowanych leków przeciwdepresyjnych u chorych z rozpoznanym zespołem zależności alkoholowej i depresją. Wszyscy badani spełniali kryteria ICD-l0 uzależnienia od alkoholu i nawracających zaburzeń depresyjnych. W leczeniu zaburzeń depresyjnych stosowano: fluoksetynę, mianserynę, klomipraminę. Skuteczność leczenia oceniano za pomocą HDRS w 7, 14, 28 i 42 dniu kuracji. Wyraźną poprawę stanu psychicznego lub ustąpienie depresji uzyskano u ok. 40% leczonych pacjentów.