Wpływ impraminy, doksepiny i mianseryny na układ krążenia u chorych na depresję w starszym wieku

1998 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 2

Artykuł

Wpływ impraminy, doksepiny i mianseryny na układ krążenia u chorych na depresję w starszym wieku

Jolanta Rajewska1, Janusz Rybakowski1, Andrzej Rajewski1
1. Katedra Psychiatrii AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1998, 2, 82-87

Streszczenie

Celem pracy jest porównawcza ocena wpływu trzech leków przeciwdepresyjnych o różnym mechanizmie działania na układ krążenia osób starszych z depresją.
Badania objęły 90 pacjentów (58 kobiet i 32 mężczyzn) w wieku 60-78 lat z umiarkowaną i dużą depresją w przebiegu choroby jedno- i dwubiegunowej (wg kryterium DSM-IV). Kliniczny efekt przeciwdepresyjny badanych leków był podobny, natomiast różniły się one wpływem na układ krążenia.
U pacjentów leczonych imipraminą wystąpiły istotne statystycznie zmiany ekg, ciśnienia krwi oraz patologiczne reakcje ortostatyczne. Podobne zmiany, lecz o mniejszym nasileniu, obserwowano w trakcie kuracji doksepiną. W czasie leczenia mianseryną nie obserwowano żadnych istotnych statystycznie zmian ekg i ciśnienia krwi, jak również patologicznych reakcji ortostatycznych. Nasze badania potwierdzają, że mianseryna przy podobnej skuteczności klinicznej, jak imipramina i doksepina, jest dobrze tolerowana przez osoby w starszym wieku i pozbawiona krążeniowych objawów ubocznych.