Autism viewed as a consequence of pineal gland malfunction

1998 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 1

Artykuł

Autism viewed as a consequence of pineal gland malfunction

Andrea Axt1
1. Montreal, Quebec
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1998, 1, 112-134