1997 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 4

Artykuł

Rola ultrasonografii w diagnostyce naczyniowej

Anna Rozenfeld1
1. II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1997, 4, 13-22
Słowa kluczowe: diagnostyka ultrasonograficzna, zjawisko Dopplera, podwójne obrazowanie

Streszczenie

Ultrasonografia to bezinwazyjna, powtarzalna, całkowicie bezpieczna technika, umożliwiająca ocenę przebiegu i drożności tętnic zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych oraz obserwację dróg krążenia obocznego, przy znacznych patologiach tych naczyń. Stosowanie ultrasonografii naczyniowej pozwala na monitorowanie zmian przepływu na różnych etapach choroby, podczas terapii lekowej, podczas i po zabiegach udrażniających.