Zasady etyki publikacyjnej

1. Publikacja i autorstwo: Autorzy deklarują, że praca nie była dotychczas publikowana, z wyjątkiem streszczeń zjazdowych, i nie została skierowana do druku w innym czasopiśmie. Możliwe konflikty interesów zarówno pierwszego autora, jak i wszystkich współautorów, finansowe lub inne, związane bezpośrednio lub pośrednio z obecną pracą, jak również wszelkie granty lub inny rodzaj wsparcia finansowego lub materialnego zostały wyszczególnione w oświadczeniu na końcu pracy.

2. Obowiązki autorów: Autorzy oświadczają, że wszyscy wymienieni wnieśli istotny wkład w przygotowanie pracy, że wszystkie dane w artykule są prawdziwe, a artykuł nie jest plagiatem. Autorzy są zobowiązani do poddania się procesowi recenzji i zgodnie ze wskazaniami recenzentów dokonania odpowiednich poprawek lub wycofania artykułu.

3. Dokonywanie recenzji i obowiązki recenzentów: Wszystkie prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne są poddawane recenzji przez dwóch anonimowych recenzentów nie pochodzących z ośrodka autorów pracy. Artykuły recenzowane winny być traktowane z poufnością. Ocena recenzenta winna być obiektywna, recenzenci nie powinni mieć konfliktu interesów dotyczącego pracy w odniesieniu do autorów oraz finansowania pracy. Recenzenci wskazują także na istotne publikacje, które winny być zacytowane w recenzowanej pracy. Lista recenzentów artykułów opublikowanych w danym roku jest publikowana w ostatnim numerze pisma z danego roku.

4. Obowiązki redaktorów: Redaktorzy dbają, by recenzenci i autorzy pozostali wobec siebie anonimowi. Redaktorzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za odrzucenie lub akceptację artykułu i są do tego upoważnieni. Redaktorzy nie powinni mieć konfliktu interesów w odniesieniu do artykułów odrzuconych lub zaakceptowanych. Redaktorzy akceptują artykuł tylko wtedy, gdy są pewni takiej decyzji, a gdy znajdują błędy, zwaracają na nie uwagę autorom i powodują wprowadzenie korekty przez autorów lub wycofanie artykułu.