2020 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 36, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Proces zapalny jako czynnik etiologiczny i rokowniczy przebiegu udaru mózgu oraz cel potencjalnych strategii leczniczych

Agnieszka Kraśniej-Dębkowska1, Maciej Śnieżyński1, Anna Członkowska1
1. Institute of Psychiatry and Neurology, 2nd Department of Neurology
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2020, 36 (4), 297–311
Data publikacji: 08-02-2021
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2020.12.003
Słowa kluczowe: zapalenie, udar mózgu, miażdżyca, leczenie przeciwzapalne

Streszczenie

Wstęp. Zapalenie jest naturalną reakcją obronną organizmu na czynniki uszkadzające jego tkanki. Jeśli jednak trwa przewlekle, może niekorzystnie wypływać na homeostazę organizmu. Zapalenie jest nie tylko znanym od dawna czynnikiem ryzyka rozwoju miażdżycy i jej powikłań, ale rozwija się także po uszkodzeniu tkanek mózgu w przebiegu udaru niedokrwiennego czy krwotoku śródmózgowego, doprowadzając do jeszcze większego uszkodzenia. Ponadto w przebiegu udaru dochodzi do zaburzeń funkcji układu immunologicznego, co zwiększa ryzyko infekcji.

Przegląd piśmiennictwa. Przedmiotem wielu badań doświadczalnych i klinicznych nad udarami mózgu stały się leki, które mogą zmniejszyć ryzyko udaru poprzez hamowanie uszkodzenia naczyń, modyfikować proces zapalany w ośrodkowym układzie nerwowym, a także przeciwdziałać ryzyku infekcji. Do takich leków należą m.in. canakinumab, ludzki rekombinowany antagonista receptora interleukiny-1, kolchicyna, fingolimod, siponimod czy natalizumab.

Wnioski. Biorąc pod uwagę wszystkie dostępne wyniki badań, ścieżka terapeutyczna z wykorzystaniem leków przeciwzapalnych cechuje się dużym potencjałem, jednak należy pamiętać o powikłaniach wiążących się z wywoływaną u pacjentów immunosupresją. W pracy przedstawiono przegląd piśmiennictwa dotyczącego roli procesu zapalnego w patogenezie udaru, jak również możliwości terapeutycznych.

Adres do korespondencji:
Professor Anna Członkowska
Institute of Psychiatry and Neurology
2nd Department of Neurology
9 Sobieskiego Str., 00-349 Warsaw, Poland
email: czlonkow@ipin.edu.pl