2020 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 36, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Objawy neurologiczne w przebiegu COVID-19

Adriana Wawer1, Agnieszka Piechal1,2
1. Department of Experimental and Clinical Pharmacology, Centre for Preclinical Research and Technology CePT, Medical University of Warsaw
2. 2nd Department of Neurology, Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2020, 36 (4), 285–296
Data publikacji: 08-02-2021
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2020.11.001
Słowa kluczowe: COVID-19, pandemia, SARS-CoV-2, zakażenia koronawirusowe

Streszczenie

Cel. Powszechnie wiadomo, że istnieją infekcje wirusowe, które mogą mieć szkodliwy wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego, a nawet mogą spowodować poważne następstwa neurologiczne. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie dotychczas opublikowanych wyników badań dotyczących powikłań neurologicznych u osób zakażonych koronawirusami, szczególnie SARS-CoV-2, i możliwych mechanizmów odpowiedzialnych za uszkodzenia układu nerwowego.

Przegląd piśmiennictwa. W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, że koronawirusy, w tym także SARS-CoV-2 (ang. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) powodujący ostrą chorobę układu oddechowego, wykazują właściwości neurotropowe i mogą prowadzić do wystąpienia objawów neurologicznych. Opublikowano prace wykazujące, że wirusy te mogą przenikać do mózgu i płynu mózgowo-rdzeniowego.

Wnioski. Koronawirusy są nadal słabo poznane, stąd ważne wydaje się, badanie potencjalnego wpływu zakażeń SARS-CoV-2 na układ nerwowy. Zasadne wydaje się aby chorzy zakażeni wirusem SARS-CoV-2 byli wcześnie oceniani pod kątem występowania zaburzeń neurologicznych, w tym bólu głowy lub zaburzeń świadomości.

Adres do korespondencji:
dr Adriana Wawer
Department of Experimental and Clinical Pharmacology
Centre for Preclinical Research and Technology CePT
Medical University of Warsaw
1B Banacha Str., 02-097 Warsaw, Poland
email: awawer@wum.edu.pl