2020 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 36, zeszyt 2

Artykuł oryginalny

Randomizowane, kontrolowane placebo badanie kliniczne dotyczące skuteczności wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 w leczeniu nastolatek z jadłowstrętem psychicznym

Agnieszka M. Piróg-Balcerzak1, Anna K. Bażyńska1, Katarzyna Biernacka1, Joanna Brągoszewska1, Lidia Popek2, Barbara Remberk1, Natalia Orlecka1, Filip Rybakowski3
1. Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw
2. Mazovian Neuropsychiatric Center
3. Poznan University of Medical Sciences
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2020, 36 (2), 95–106
Data publikacji: 03-08-2020
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2020.06.001
Słowa kluczowe: anoreksja, wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, młodzież

Streszczenie

Cel pracy. Według dotychczasowych badań zastosowanie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 (PUFA) u młodzieży z depresją i wybranymi zaburzeniami neurorozwojowymi przynosi obiecujące rezultaty. Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa, AN) charakteryzuje się niedoborami żywieniowymi, w tym ograniczeniem przyjmowania tłustych pokarmów, częstym współwystępowaniem objawów depresyjnych oraz deficytów poznawczych. Z tego powodu suplementacja PUFA może przynieść korzyści w tej grupie pacjentów. Celem badania była ocena, czy podawanie kwasów PUFA, jako uzupełnienie standardowego leczenia, wiąże się z większym niż placebo wzrostem wskaźnika masy ciała (BMI) oraz redukcją objawów psychopatologicznych u pacjentów z AN.

Metoda. 61 nastolatek z AN przydzielono losowo do grup otrzymujących przez 10 tygodni albo suplementację PUFA, albo placebo. Pacjentki uczestniczyły także w standardowo stosowanym w placówce programie leczenia (treatment as usual, TAU), które obejmuje program behawioralny i psychoterapię w nurcie integracyjnym. Oceniano BMI pacjentek i nasilenie objawów psychopatologicznych za pomocą skal: Ogólne Wrażenie Kliniczne (CGI), Ogólne Wrażenie Kliniczne – Ocena Pacjenta (PGI) i Kwestionariusz Postaw Wobec Odżywiania (EAT-26).

Wyniki. Po 10 tygodniach w obu grupach zaobserwowano istotną poprawę. Stwierdzono większą poprawę w zakresie skali CGI w grupie placebo w porównaniu z grupą PUFA (p = 0,015), pozostałe różnice nie były istotne statystycznie. Wydaje się zatem, że suplementacja kwasów tłuszczowych omega-3 PUFA nie jest skuteczna jako leczenie uzupełniające u młodych dziewcząt hospitalizowanych z jadłowstrętem psychicznym.

Wnioski. Ze względu na niewielką liczebność grup badanych oraz pewną różnorodność w zakresie TAU wyniki powinny być interpretowane ostrożnie. Ponieważ standardowy sposób leczenia okazał się wysoce skuteczny, dodatkowy efekt terapeutyczny PUFA mógł nie być widoczny. Ten fakt nie wyjaśnia jednak tendencji do większej poprawy w grupie placebo.

Adres do korespondencji:
dr hab. Barbara Remberk
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
email: bremberk@tlen.pl