2020 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 36, zeszyt 2

Artykuł kazuistyczny

Ciężki przebieg COVID-19 u pacjenta leczonego profilaktycznie litem

Karolina Gattner1, Janusz Rybakowski2
1. Centrum Psychiatryczne Szpitala HCP w Poznaniu
2. Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2020, 36 (2), 143–148
Data publikacji: 03-08-2020
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2020.06.005
Słowa kluczowe: SARS-CoV2, COVID-19, lit, działanie przeciwwirusowe

Streszczenie

Wstęp. Pandemia wirusa SARS-CoV2 stanowi wyzwanie w zakresie leczenia pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową otrzymujących lit w celach profilaktycznych. Istnieje szereg doniesień na temat przeciwwirusowego działania litu, co dało podstawę do przypuszczeń, że stosowanie litu może zapobiegać chorobie lub powodować jej łagodny przebieg.

Opis przypadku. Pacjent lat 58, mieszkający w Lombardii, chorujący na chorobę afektywną dwubiegunową od ponad 20 lat, od 10 lat otrzymuje profilaktycznie lit i walproinian. W lutym 2020 pojawiła się u niego infekcja COVID-19, z gorączką 40 °C, bólem w klatce piersiowej, dusznością, suchym kaszlem. Zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono badaniem PCR. W badaniu obrazowym klatki piersiowej wykazano zapalenie płuc ze zmianami charakterystycznymi dla zakażenia. Otrzymywał antybiotyki, tlen, płyny, leki przeciwgorączkowe. Przez 40 dni utrzymywała się podwyższona ciepłota ciała i trudności w oddychaniu, dopiero po 7 tygodniach doszło do pełnego wyzdrowienia.

Komentarz. Powyższy przypadek wskazuje, że również u chorych otrzymujących wieloletnią profilaktyczną kurację litem choroba COVID-19 może mieć ciężki przebieg.

Adres do korespondencji:
Prof. dr hab. Janusz Rybakowski
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Klinika Psychiatrii Dorosłych
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań, Poland