2019 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 35, zeszyt 2

Artykuł oryginalny

Porównanie kosztów leczenia w Oddziale Psychiatrycznym w Gryficach w latach 2016–2017 po wprowadzeniu olanzapiny o przedłużonym uwalnianiu do leczenia szpitalnego

Wojciech Herman1, Agnieszka Popielewska-Pawłowska1
1. SPZZOZ w Gryficach
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2019, 35 (2), 121–129
Data publikacji: 23-10-2019
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2019.09.001
Słowa kluczowe: schizofrenia, olanzapina, analiza efektywności kosztowej LAI, Zypadhera

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy było porównanie kosztów leczenia w Oddziale Psychiatrycznym w Gryficach w latach 2016–2017 po wprowadzeniu olanzapiny o przedłużonym uwalnianiu (OLAI) do leczenia szpitalnego.

Materiał i metody. Analiza danych liczbowych dotyczących kosztów leczenia w Oddziale Psychiatrycznym SPZZOZ w Gryficach (60-łóżkowy) w latach 2016 i 2017, dane z apteki szpitalnej – zestawienie rozchodu leków (olanzapina w postaci iniekcji o przedłużonym uwalnianiu, klozapina, zuklopentyksol – octan i dekanian). W 2016 roku leczonych olanzapiną o przedłużonym uwalnianiu było 2 pacjentów, w 2017 roku 25 pacjentów, spełniających kryteria rozpoznania schizofrenii wg ICD‑10 oraz wskazania refundacyjne włączenia leku (nawrót objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy).

Wyniki. W porównaniu z rokiem 2016 w roku 2017 było hospitalizowanych o 104 mniej pacjentów (7%), liczba osobodni była niższa o 254 (1,1%), a liczba pacjentów leczonych z rozpoznaniem schizofrenii (F20) była mniejsza o 32 (18,5%). Koszty leczenia farmakologicznego zmniejszyły się zarówno w przeliczeniu na pacjenta (redukcja o 6,7%), jak i osobodzień (redukcja o 12,2%). Spadło również zużycie innych leków.

Wnioski. Wprowadzenie do leczenia OLAI jest korzystne ekonomicznie w ujęciu krótkoterminowym. W 2017 roku, w porównaniu z 2016 rokiem, uzyskano redukcję kosztów leczenia farmakologicznego w Oddziale Psychiatrycznym w Gryficach (zarówno w przeliczeniu na pacjenta, jak i osobodzień). Zmniejszyło się zużycie innych leków neuroleptycznych – klozapiny oraz zuklopentyksolu (octan i dekanian).

Adres do korespondencji:
Wojciech Herman
SPZZOZ w Gryficach
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice, Poland
email: wojher@interia.pl