2018 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 34, zeszyt 4

Sprawozdanie z konferencji naukowej

Sprawozdanie z VI Szkoły Neuropsychofarmakologii Dzieci i Młodzieży ECNP (Wenecja, Włochy, 8–13 kwietnia 2018)

Anna Gralewicz1, Anna Herman2
1. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2018, 34 (4), 311–322
Data publikacji: 23-01-2019
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2019.02.002

Streszczenie

Artykuł jest sprawozdaniem z VI Szkoły Neuropsychofarmakologii Dzieci i Młodzieży ECNP, która odbyła się w dniach od 8 do 13 kwietnia 2018 roku w Wenecji. Opisano strukturę̨ kursu oraz zakres merytoryczny. Autorki starały się̨ również podsumować poruszane podczas kursu zagadnienia.

Adres do korespondencji:
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Poland
email: gralewicz.an@gmail.com