2018 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 34, zeszyt 3

Artykuł oryginalny

Komentarz do zaleceń konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dotyczących leczenia depresji

Jan Jaracz1
1. Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2018, 34 (3), 209–219
Data publikacji: 23-11-2018
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2018.11.002
Słowa kluczowe: depresja, leczenie profilaktyczne, depresje wieku podeszłego, leczenie farmakologiczne

Streszczenie

W komentarzu przedstawiono zalecenia dotyczące profilaktyki farmakologicznej depresji oraz leczenia depresji wieku podeszłego

Adres do korespondencji:
Klinika Psychiatrii Dorosłych
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, Poland
email: jjjaracz@gmail.com