2017 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 33, zeszyt 3-4

Sprawozdanie z konferencji naukowej

Sprawozdanie z IX Szkoły Neuropsychofarmakologii ECNP, 25–30 czerwca 2017, Oxford

Paweł Gosek1, Michał Jarkiewicz2
1. Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2017, 33 (3–4), 263–271
Data publikacji: 30-01-2018
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2017.12.003

Streszczenie

Artykuł stanowi sprawozdanie z IX Szkoły Neuropsychofarmakologii ECNP, która odbyła się w dniach od 25 do 30 czerwca 2017 roku w Oxfordzie. Przybliżono strukturę kursu oraz zakres merytoryczny. Autorzy starali się streścić poruszane w czasie zajęć zagadnienia dotyczące różnych aspektów etiopatogenezy, obrazu klinicznego oraz farmakoterapii chorób i zaburzeń psychicznych.

Adres do korespondencji:
Paweł Gosek
Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Poland
email: pgosek@ipin.edu.pl