2017 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 33, zeszyt 3-4

Artykuł oryginalny

Badanie stężenia kwasu moczowego w chorobie afektywnej dwubiegunowej i schizofrenii

Magda Malewska1, Agnieszka Permoda-Osip1, Paweł Kasprzak2, Aleksandra Niemiec3, Janusz Rybakowski1,4
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
2. Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Szpital w Puszczykowie
3. Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
4. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2017, 33 (3–4), 181–187
Data publikacji: 30-01-2018
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2017.12.007
Słowa kluczowe: choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia, kwas moczowy

Streszczenie

Cel pracy. Kwas moczowy reguluje procesy metaboliczne oraz wpływa na neurotransmisję i neuromodulację w centralnym układzie nerwowym. W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie rolą kwasu moczowego jako częścią układu purynergicznego w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej (CHAD). Celem pracy było badanie stężenia kwasu moczowego u pacjentów z CHAD i ze schizofrenią w fazie ostrej i remisji.

Materiał i metody. Grupa badana obejmowała 56 pacjentów (25 mężczyzn, 31 kobiet) w wieku 45 ± 15 lat: 19 pacjentów z epizodem depresji CHAD, 15 – z epizodem manii CHAD i 22 chorych na schizofrenię. U wszystkich pacjentów dokonano szczegółowej oceny stanupsychicznego. Oznaczanie stężenie kwasu moczowego wykonywano w fazie ostrej i remisji objawów.

Wyniki. Nie stwierdzono różnic pomiędzy poziomami kwasu moczowego w trzech grupach pacjentów zarówno w ostrej fazie chorobowej, jak i w remisji. W obrębie poszczególnych grup nie wykazano różnic między ostrym epizodem a remisją. U części pacjentów stwierdzono natomiast podwyższone stężenia kwasu moczowego zarówno w fazie ostrej, jak i remisji: u 37% pacjentów z epizodem depresyjnym, u 13% z epizodem maniakalnym, u 18% ze schizofrenią.

Wnioski. Chociaż nie udało się stwierdzić różnic w stężeniu kwasu moczowego między manią i depresją w przebiegu CHAD oraz schizofrenią, a w obrębie każdej z grup różnic między fazą ostrą a remisją, nie można wykluczyć u chorych dysfunkcji układu purynergicznego. Znaczenie hiperurykemii występującej u ponad 1/3 chorych z depresją w przebiegu CHAD dla patofizjologii i leczenia wymaga dalszych badań.

Adres do korespondencji:
Magda Malewska
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet
Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, Poland
phone: +48 664 227 499
email: m.malew@poczta.onet.pl