2017 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 33, zeszyt 1

Artykuł kazuistyczny

Zastosowanie trzech leków antypsychotycznych w iniekcjach o przedłużonym działaniu u pacjenta z objawami psychotycznymi w przebiegu choroby Huntingtona – opis przypadku

Marta Malinowska-Kubiak1, Agnieszka Permoda-Osip2
1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie
2. Pracownia Neuropsychiatrii Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2017, 33 (1), 67–75
Data publikacji: 03-07-2017
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2017.06.005
Słowa kluczowe: choroba Huntingtona, objawy psychotyczne, leki neuroleptyczne

Streszczenie

Pląsawica Huntingtona (Huntington disease, HD) jest postępującym schorzeniem neurodegeneracyjnym. Pomimo 150 lat znajomości objawów choroby nadal niemożliwe jest skuteczne jej leczenie. Ze względu na współistniejące objawy psychiatryczne u osób chorujących na HD, między innymi zmiany nastroju, zaburzenia psychotyczne czy napady agresji, podejmuje się wiele interwencji farmakologicznych mających na celu eliminację wyżej wymienionych objawów. W pracy przedstawiono 50-letniego pacjenta z rozpoznaną chorobą Huntingtona, wielokrotnie hospitalizowanego w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ze względu na powtarzające się zachowania agresywne, występowanie objawów wytwórczych, głównie urojeń o charakterze prześladowczym oraz brak współpracy w leczeniu ambulatoryjnym, u którego wystąpiły ogromne trudności w doborze odpowiedniego leczenia neuroleptycznego. Współistniejące objawy psychiatryczne udało się zredukować dopiero w związku z zastosowaniem jednocześnie trzech leków przeciwpsychotycznych w formie depot.

Adres do korespondencji:
Agnieszka Permoda-Osip
Pracownia Neuropsychiatrii Kliniki Psychiatrii Dorosłych
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, Poland
phone: +48 61847531, email: a.a.p@wp.pl