2017 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 33, zeszyt 1

Artykuł oryginalny

Wpływ litu na rytm okołodobowy oceniany za pomocą Skali Ranności u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową w okresie remisji

Ewa Dopierała1, Adrian Chrobak2, Anna Tereszko2, Janusz Rybakowski1,3
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
2. Zakład Zaburzeń Afektywnych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
3. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2017, 33 (1), 9–20
Data publikacji: 03-07-2017
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2017.05.004
Słowa kluczowe: choroba afektywna dwubiegunowa, rytm okołodobowy, lit, Skala Ranności

Streszczenie

Cel pracy. Zaburzenia rytmów biologicznych stanowią czynnik etiologiczny oraz cechę choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD). Osoby z ChAD częściejreprezentują chronotyp wieczorny. Lit, który jest stosowany w leczeniu i profilaktyce ChAD, wpływa korzystnie na regulację rytmów biologicznych. W prezentowanym badaniu oceniono wpływ terapii litem na rytm okołodobowy u pacjentów w remisji ChAD w porównaniu z grupą kontrolną. 

Materiał i metody. Badaną grupę stanowiło 54 pacjentów (37 kobiet, 17 mężczyzn) w wieku 52 ± 13 lat z chorobą afektywną dwubiegunową w remisji oraz 54 osoby z grupy kontrolnej (29 kobiet, 25 mężczyzn) w wieku 42 ± 14 lat. Połowa chorych przyjmowała węglan litu. Każda z badanych osób została oceniona za pomocą Skali Ranności (Composite Scale of Morningness, CSM). 

Wyniki. Pacjenci stosujący leki normotymiczne inne niż lit – ChAD Li (–) uzyskali 29,78 ± 9,81 punktów w Skali Ranności, a przyjmujący profilaktycznie węglan litu– ChAD Li (+) 35,67 ± 7,67, podobnie do wyniku uzyskanego w grupie kontrolnej (35,04 ± 8,40 punktów). Największą różnicę uzyskano dla „pory najlepszego samopoczucia" (podpunkt 8. CSM), gdzie ChAD Li (–) wskazywali na znacząco późniejsze godziny w ciągu dnia w porównaniu z ChAD Li (+) oraz osobami zdrowymi. 

Wnioski. Przeprowadzone badanie posiada liczne ograniczenia, jednak pozwoliło zaobserwować istotny wpływ stosowania litu na rytm okołodobowy pacjentów z ChAD w eutymii. Osoby leczone litem przejawiały bardziej poranny chronotyp od ChAD Li (–). Zaburzenia rytmów dobowych i gorsza jakość życia występują częściej u osób z chronotypem wieczornym, co może mieć znaczący wpływ na przebieg ChAD. Wpływ litu na rytmy biologiczne może stanowić istotny element jego działania normotymicznego u pacjentów z ChAD.

Adres do korespondencji:
Ewa Dopierała
Klinika Psychiatrii Dorosłych
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, Poland
email: dopierala.ewa@gmail.com