2017 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 33, zeszyt 1

Artykuł oryginalny

Samoocena nastroju, funkcjonowania poznawczego oraz chronicznego zmęczenia w powiązaniu z nasileniem bezdechu sennego

Marek Daniłosio1, Jarosław Wysocki2, Marcin Lepak3, Edyta Staroń4, Adam Broncel5, Piotr Gałecki6
1. Institute of Medical Sciences, State Higher School of Vocational Education in Chełm
2. Medical Faculty, Łazarski University, Warsaw
3. Special Psychiatric Hospital in Świecie
4. Świętokrzyskie Center of Psychiatry in Morawica
5. Medical Technology Centre, Natolin
6. Adult Psychiatry Clinic, Medical University of Łódź
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2017, 33 (1), 21–40
Data publikacji: 03-07-2017
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2017.04.001
Słowa kluczowe: obturacyjny bezdech senny, ocena psychiatryczna, nastrój, funkcje poznawcze, chroniczne zmęczenie

Streszczenie

Cel. Obturacyjny bezdech senny (OSA) to jednostka chorobowa, której główną manifestacją są powtarzające się epizody zatrzymania oddechu (apnea) lub znacznego spłycenia oddechu (hypopnea) podczas snu. Zespół OSA jest także potencjalnie związany z różnymi problemami natury psychicznej, powszechnie zupełnie niekojarzonymi z zaburzeniami oddychania w czasie snu. Celem prezentowanej analizy była ocena związku rutynowo badanych parametrów snu ze stanem psychicznym pacjentów ocenianym testami psychometrycznymi. 

Materiał i metody. Na podstawie wyniku badania polisomnograficznego (PSG) utworzono grupę badawczą liczącą 96 chorych z rozpoznanym OSA oraz grupę kontrolną, którą stanowiło 24 pacjentów, u którychwykluczono OSA, a ich zaburzenia snu oraz nadmierna senność dzienna wynikały z innych przyczyn. Zastosowano następujące metody oceny stanu psychicznego: Epworth Sleepiness Scale (ESS), Athens Insomnia Scale (AIS), Toronto Alertness Scale (TAS), Fatigue Assessment Scale (FAS), kwestionariusz objawów hipomanii (HCL‑32), Beck Depression Inventory (BDI), Snaith-Hamilton Pleasure Scale (SHAPS). 

Wyniki. Wyniki skal TAS, FAS, HCL'32, BDI, SHAPS istotnie korelowały z ciężkością obturacyjnego bezdechu sennego. Chorzy z bezdechem ciężkim i umiarkowanym istotnie gorzej wypadali w testach psychometrycznych mierzących ryzyko zaburzeń afektywnych oraz stopnia zachowania uwagi niż badani z bezdechem łagodnym i badani z zaburzeniami snu, u których wykluczono OBS. 

Wnioski. Pacjent ze zdiagnozowanym obturacyjnym bezdechem sennym powinien zostać poddany rutynowej ocenie psychiatrycznej w celu oceny pilnościplanowanego leczenia z uwagi na znaczne ryzyko wystąpienia objawów depresyjnych. 

Adres do korespondencji:
Piotr Gałecki
Klinika Psychiatrii Dorosłych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź, Poland
email: galeckipiotr@wp.pl