2016 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 32, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Miejsce aripiprazolu o przedłużonym działaniu w leczeniu schizofrenii; aspekty praktyczne

Marek Jarema1, Adam Wichniak1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, III Klinika Psychiatryczna
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2016, 32 (3), 145–156
Data publikacji: 21-11-2016
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2016.09.004
Słowa kluczowe: schizofrenia, leczenie farmakologiczne, aripiprazol, iniekcje o przedłużonym uwalnianiu

Streszczenie

Jednym z ważniejszych warunków skuteczności farmakoterapii zaburzeń psychotycznych jest zapewnienie dobrej współpracy chorego w leczeniu. W związku z tym, że rozmiar braku lub niepełnej współpracy jest znaczący i może dotyczyć ponad połowy chorych, coraz częściej stosowaną formą leczenia w schizofrenii jest leczenie z użyciem leków w formie iniekcji o przedłużonym uwalnianiu (LAI). Celem artykułu jest podsumowanie badań wskazujących, w jaki sposób aripiprazol w formie LAI (ALAI) stwarza nowe perspektywy terapii psychoz oraz jak inicjować leczenie tym lekiem.

Aripiprazol jest jedynym obecnie dostępnym lekiem przeciwpsychotycznym, którego mechanizm działania oparty jest na działaniu częściowo agonistycznym wobec receptora dopaminowego D2. W praktyce klinicznej lek ten cechuje niższe niż w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych ryzyko wywoływania objawów pozapiramidowych, nadmiernej sedacji, przyrostu masy ciała, hipotonii ortostatycznej oraz objawów związanych z działaniem cholinolitycznym. Wskazaniem do stosowania ALAI jest leczenie podtrzymujące schizofrenii u dorosłych pacjentów, u których osiągnięto stabilizację obrazu klinicznego choroby za pomocą doustnej postaci aripiprazolu. Leczenie ALAI należy rozpocząć od dawki 400 mg/miesiąc, która jest zarazem zalecaną dawką podtrzymującą. Po podaniu pierwszego wstrzyknięcia przez 14 dni należy kontynuować podawanie doustnej postaci aripiprazolu w dawce 10–20 mg/dobę.

Adres do korespondencji:
Marek Jarema
Instytut Psychiatrii i Neurologii
III Klinika Psychiatryczna
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa Poland
phone: +48 22 842 40 87
email: jarema@ipin.edu.pl