2016 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 32, zeszyt 3

Artykuł oryginalny

Efektywność kosztowa aripiprazolu stosowanego raz w miesiącu w porównaniu do risperidonu i olanzapiny o przedłużonym działaniu w iniekcjach

Katarzyna Kolasa1, Izabela Lipka2, Joanna Jakubiak-Lasocka2, Maciej Niewada3, Michał Jakubczyk2, Jacek Wcislo4, Adam Martyniuk4, Zofia Wyszkowska5
1. Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
2. HealthQuest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Warszawa, Polska
3. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska, HealthQuest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Warszawa, Polska
4. Lundbeck Poland Sp. z o.o., Warszawa, Polska
5. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2016, 32 (3), 157–169
Data publikacji: 21-11-2016
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2016.12.001
Słowa kluczowe: schizofrenia, leczenie farmakologiczne, analiza efektywności kosztowej

Streszczenie

Cel pracy. Celem była ocena efektywności kosztowej aripiprazolu stosowanego raz w miesiącu jako pojedyncze wstrzyknięcie (Abilify Maintena®) u dorosłych pacjentów ze schizofrenią, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych spowodowanego uporczywym i udokumentowanym brakiem współpracy w trakcie leczenia neuroleptykami. Komparatorami były refundowane w Polsce leki przeciwpsychotyczne drugiej generacji o przedłużonym działaniu przeznaczone do stosowania w iniekcji, tj. risperidon oraz olanzapina.

Materiał i metody. Przeprowadzono analizę kosztów użyteczności z wykorzystaniem farmakoekonomicznego modelu Markova, uwzględniającego możliwość niepełnego stosowania się do zaleceń lekarskich oraz zmianę linii leczenia. Model obejmuje dziesięcioletni horyzont czasowy. Przyjęto perspektywę płatnika publicznego.

Wyniki. Oszacowane inkrementalne współczynniki kosztów-efektywności (ICER) wynosiły: 70 777 PLN/ QALY (rok życia skorygowany o jakość) dla porównania z risperidonem i 57 649 PLN/QALY dla porównania z olanzapiną. Uzyskane wartości ICER mieszczą się w przyjętym w Polsce zakresie opłacalności (tj. do 119 577 PLN/QALY). Analiza wrażliwości potwierdziła odporność wyników na założenia przyjęte w modelu. Badano alternatywne parametry stopy dyskontowej, wartości użyteczności, warianty trzeciej linii, dawkowania, aż wreszcie zmiany horyzontu czasowego.

Wnioski. Aripiprazol stosowany raz w miesiącu okazał się lekiem kosztowo efektywnym w porównaniu z refundowanymi w Polsce neuroleptykami atypowymi dostępnymi w postaci wstrzyknięć o przedłużonym uwalnianiu. Analizy wykazały odporność wyników na zmiany kluczowych parametrów modelowania, takich jak stopa dyskontowania czy wartości użyteczności. Opłacalność leczenia Abilify Maintena została potwierdzona niezależnie od wyboru wariantów trzeciej linii leczenia oraz horyzontu czasowego stosowania leku.

Adres do korespondencji:
Katarzyna Kolasa
Collegium Medicum
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Sarmacka 28 b1
02-972 Warszawa
Poland
phone: +48 781 881 00
email: kkolasa@wum.edu.pl