2016 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 32, zeszyt 3

Artykuł oryginalny

Efektywność kosztowa aripiprazolu stosowanego raz w miesiącu w porównaniu do risperidonu i olanzapiny o przedłużonym działaniu w iniekcjach

Katarzyna Kolasa1, Jacek Wcislo4, Izabela Lipka2, Maciej Niewada3, Joanna Jakubiak-Lasocka2, Adam Martyniuk4, Michał Jakubczyk2
1. Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
2. HealthQuest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Warszawa, Polska
3. Katedra Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
4. Lundbeck Poland Sp. z o.o., Warszawa, Polska
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2016, 32 (3), 157–169
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2016.12.001

Cel pracy. Celem była ocena efektywności kosztowej
aripiprazolu stosowanego raz w miesiącu jako pojedyncze
wstrzyknięcie (Abilify Maintena®) u dorosłych
pacjentów ze schizofrenią, w przypadku nawrotu
objawów psychotycznych spowodowanego uporczywym
i udokumentowanym brakiem współpracy w trakcie leczenia
neuroleptykami. Komparatorami były refundowane
w Polsce leki przeciwpsychotyczne drugiej generacji
o przedłużonym działaniu przeznaczone do stosowania
w iniekcji, tj. risperidon oraz olanzapina.
Materiał i metody. Przeprowadzono analizę kosztów
użyteczności z wykorzystaniem farmakoekonomicznego
modelu Markova, uwzględniającego możliwość niepełnego
stosowania się do zaleceń lekarskich oraz zmianę
linii leczenia. Model obejmuje dziesięcioletni horyzont
czasowy. Przyjęto perspektywę płatnika publicznego.

Wyniki. Oszacowane inkrementalne współczynniki
kosztów-efektywności (ICER) wynosiły: 70 777 PLN/
QALY (rok życia skorygowany o jakość) dla porównania
z risperidonem i 57 649 PLN/QALY dla porównania
z olanzapiną. Uzyskane wartości ICER mieszczą
się w przyjętym w Polsce zakresie opłacalności (tj. do
119 577 PLN/QALY). Analiza wrażliwości potwierdziła
odporność wyników na założenia przyjęte w modelu. Badano
alternatywne parametry stopy dyskontowej, wartości
użyteczności, warianty trzeciej linii, dawkowania,
aż wreszcie zmiany horyzontu czasowego.
Wnioski. Aripiprazol stosowany raz w miesiącu okazał
się lekiem kosztowo efektywnym w porównaniu z refundowanymi
w Polsce neuroleptykami atypowymi dostępnymi
w postaci wstrzyknięć o przedłużonym uwalnianiu.
Analizy wykazały odporność wyników na zmiany
kluczowych parametrów modelowania, takich jak stopa
dyskontowania czy wartości użyteczności. Opłacalność
leczenia Abilify Maintena została potwierdzona niezależnie
od wyboru wariantów trzeciej linii leczenia oraz
horyzontu czasowego stosowania leku.