2016 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 32, zeszyt 2

Artykuł oryginalny

Metaboliczne skutki stosowania leków przeciwpsychotycznych u młodzieży

Barbara Remberk1, Joanna Brągoszewska1, Agnieszka Jarząbek-Cudo1, Agnieszka Piróg-Balcerzak1, Filip Rybakowski1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2016, 32 (2), 65–78
Data publikacji: 15-08-2016
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2016.06.001
Słowa kluczowe: leki przeciwpsy­chotyczne, działania niepożądane, BMI

Streszczenie

Cel pracy. Występowanie metabolicznych działań niepożądanych leków przeciwpsychotycznych jest opisywane od lat w literaturze przedmiotu. Brakuje jednak badań ukazujących to zjawisko w populacji polskich nastolatków. Celem niniejszej pracy jest ocena profilu metabolicznych działań niepożądanych leków przeciwpsychotycznych w grupie hospitalizowanych nastolatków.

Materiał i metody. Grupę badaną stanowili pacjenci hospitalizowani w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w latach 2014–2015, u których w trakcie pobytu w klinice został włączony lek przeciwpsychotyczny (n = 59). Przy przyjęciu zostały ocenione: masa ciała, wzrost, wskaźnik masy ciała (BMI), obwód talii, ciśnienie krwi oraz w badaniach laboratoryjnych: poziom glikemii, lipidogram, kreatynina, parametry wątrobowe i poziom prolaktyny. Do badanej grupy zostali włączeni 32 pacjenci, u których wymienione wyżej badania zostały powtórzone w trakcie leczenia, najczęściej przed wypisem lub przed zmianą leku.

Wyniki. W trakcie leczenia doszło do istotnego statystycznie wzrostu BMI (średnio o 0,7 ±0,9) i masy ciała (średnio o 2,1 ±2,7 kg), w ciągu średnio 4,1 ±2,2 tygodnia. Obserwowano również wzrost poziomu glikemii, triglicerydów i prolaktyny, lecz zmiany te nie były istotne statystycznie. Wszyscy pacjenci w badanej próbie przyjmowali leki niezarejestrowane dla tej grupy wiekowej.

Wnioski. Monitorowanie masy ciała przynajmniej co dwa tygodnie i okresowe monitorowanie badań laboratoryjnych i EKG wydaje się kluczowe w trakcie stosowania leków przeciwpsychotycznych u dzieci i młodzieży. Monitorowanie działań niepożądanych jest tym bardziej istotne, że w obecnej sytuacji prawnej większość rutynowo stosowanych leków nie jest zarejestrowana w tej grupie wiekowej.

Adres do korespondencji:
Barbara Remberk
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Poland
phone: +48 22 21 82 247
email: bremberk@tlen.pl