2016 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 32, zeszyt 2

Artykuł oryginalny

Ekspresja mRNA markerów nerwowych komórek macierzystych we krwi obwodowej pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową oraz efekty długotrwałego stosowania litu

Ewa Ferensztajn-Rochowiak1, Maciej Tarnowski2, Paweł Mierzejewski3, Michał Michalak4, Mariusz Z. Ratajczak2,5, Janusz Rybakowski1
1. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
2. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Zakład Fizjologii
3. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Katedra i Klinika Psychiatrii
4. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki
5. University of Louisville, Stem Cell Biology Program at the James Graham Brown Cancer Center
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2016, 32 (2), 85–96
Data publikacji: 15-08-2016
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2016.06.003
Słowa kluczowe: choroba afektywna dwubiegunowa, lit, nestyna, β3-tubulina, wimentyna

Streszczenie

Cel pracy. Badania nad komórkami macierzystymi wskazują na możliwość odgrywania przez nie roli w patogenezie zaburzeń psychicznych i mechanizmach działania leków psychotropowych. W pracy badano ekspresję mRNA markerów nerwowych komórek macierzystych (NSCs, neural stem cells): nestyny, β3-tubuliny i wimentyny we krwi obwodowej pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową (ChAD) oraz efekty długotrwałego leczenia węglanem litu.

Materiał i metody. Badaniem objęto 30 pacjentów z ChAD (15 o czasie trwania choroby minimum 10 lat, nigdy nieleczonych litem i 15 otrzymujących lit przez okres 8–40 lat, średnio 16 lat) oraz 15 osób z grupy kontrolnej, dobranych pod względem płci i wieku. Analizę ekspresji genów wykonano przy pomocy techniki ilościowego PCR czasu rzeczywistego.

Wyniki. U pacjentów z ChAD nieleczonych litem ekspresja mRNA nestyny i β3-tubuliny była istotnie większa niż w grupie kontrolnej. U leczonych litem ekspresja β3-tubuliny była podobna do grupy kontrolnej. Ekspresja mRNA wimentyny była wyższa w grupie pacjentów z ChAD leczonych litem, w porównaniu zarówno z osobami nieleczonymi litem, jak i grupą kontrolną. W grupie kontrolnej ekspresja mRNA nestyny i wimentyny korelowała negatywnie z liczbą komórek CD133+ VSELs (very small embryonic like stem cells), czego nie stwierdzono u osób z ChAD.

Wnioski. Wyniki wskazują na zróżnicowaną ekspresję mRNA badanych markerów NSCs u pacjentów z ChAD oraz na odmienny wpływ długotrwałego stosowania litu na te parametry. Podwyższone wartości w zakresie nestyny i β3-tubuliny mogą świadczyć o nadmiernych procesach regeneracji zachodzących w przebiegu ChAD, a długotrwałe stosowanie litu może hamować nadmierną ekspresję β3-tubuliny. Wyższe wartości mRNA wimentyny u pacjentów otrzymujących lit mogą być związane z neuroprotekcyjnym działaniem tego jonu.

Adres do korespondencji:
Ewa Ferensztajn-Rochowiak
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, Poland
phone: +48 618 491 400
email: ferensztajnewa@gmail.com