2014 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 30, zeszyt 2

Sprawozdanie z konferencji naukowej

Sprawozdanie z II Szkoły Neuropsychofarmakologii Dzieci i Młodzieży ECNP (Wenecja, Włochy, 6–11.04.2014)

Marta Gawłowska1, Barbara Remberk2
1. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego
2. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2014, 2, 125–130

Streszczenie

Uczestniczki II Szkoły Neuropsychofarmakologii Dzieci i Młodzieży European College of Psychopharmacology (ECNP), które odbyło się w dniach 6–11 kwietnia 2014 roku w Wenecji, przedstawiają podsumowanie prezentowanych tam wykładów. Szkolenie było prowadzone przez wybitnych specjalistów w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Wystąpienia miały formę wykładów i warsztatów, a koncentrowały się na wykorzystaniu wyników najnowszych badań w praktyce klinicznej.

Adres do korespondencji:
Marta Gawłowska
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa, Poland