2014 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 30, zeszyt 2

Artykuł oryginalny

Leki przeciwpsychotyczne II generacji w opiniach użytkowników forum internetowego

Katarzyna Szaulińska1, Olga Sikorska1, Jerzy Samochowiec1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, III Klinika Psychiatryczna
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2014, 2, 69–89
Słowa kluczowe: schizofrenia, leki przeciwpsychotyczne, subiektywne odczucia, forum internetowe

Streszczenie

Wstęp. Pacjenci chorujący na schizofrenię korzystają z Internetu nie tylko w poszukiwaniu wsparcia, ale również po to, by wymienić się informacjami na temat działania leków. Celem badania była analiza porównawcza działań niepożądanych leków przeciwpsychotycznych II generacji opisanych na forum www.schizofrenia.evot.org i zawartych w Charakterystyce Produktu Leczniczego.
Metodologia. Analizowano wpisy znajdujące się w dziale „neuroleptyki", w obrębie sekcji „leki, terapie" od lutego 2003 r. do marca 2013 r. Omówienie dotyczyło: amisulprydu, aripiprazolu, klozapiny, kwetiapiny, olanzapiny, risperidonu, sertindolu i ziprasidonu.
Wyniki. Użytkownicy forum największą uwagę zwracają na senność, wpływ leku na masę ciała, zaburzenia funkcji seksualnych oraz na objawy psychiatryczne – lęk, depresję, zaburzenia poznawcze. Rzadziej, niż wskazywałaby na to częstość występowania tych objawów w ChPL, skupiają się na objawach gastroenterologicznych i zawrotach głowy. Użytkownicy w większości nie relacjonowali odchyleń w badaniach laboratoryjnych czy w EKG. Zwróciła uwagę nieobecność w ChPL informacji o nasilaniu objawów jaskry przez klozapinę, co jest istotnym działaniem niepożądanym opisanym na forum.
Wnioski. Oficjalne informacje o produkcie leczniczym nie zawsze pokrywają się z opiniami osób, które go stosują. Subiektywne opinie pacjentów, nawet pochodzące z trudnych do weryfi kacji naukowej źródeł, odgrywają ważną rolę w procesie leczniczym i nie powinny być ignorowane.

Adres do korespondencji:
Katarzyna Szaulińska
Instytut Psychiatrii i Neurologii, III Klinika Psychiatryczna
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Poland
tel.: +48 796 347 669
e-mail: szaulinska@gmail.com