2014 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 30, zeszyt 1

Artykuł kazuistyczny

Zastosowanie tetrabenazyny w leczeniu późnych dyskinez polekowych – opis dwóch przypadków

Adam Wysokiński1, Radosław Magierski1, Iwona Kłoszewska1
1. Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2014, 1, 43–48
Słowa kluczowe: późne dyskinezy, tetrabenazyna, leki przeciwpsychotyczne

Streszczenie

Późne dyskinezy (TD, tardive dyskinesia) to zespół mimowolnych, nieregularnych, hiperkinetycznych ruchów obejmujących różne grupy mięśniowe. Późne dyskinezy jako objaw niepożądany występują u 15–20% pacjentów leczonych lekami przeciwpsychotycznymi. Pełna remisja jest rzadka i występuje u 2% osób po odstawieniu leku. W razie wystąpienia dyskinezy późnej należy rozważyć zmianę na lek przeciwpsychotyczny drugiej generacji i redukcję dawki na przestrzeni długiego czasu – na przestrzeni miesięcy. Próbuje się też leczenia benzodiazepinami, witaminą E, toksyną botulinową, ondansetronem. Nowoczesną, ale dotąd niezarejestrowaną i drogą opcją farmakologiczną jest tetrabenazyna. Przedstawiamy przebieg i efekty leczenia tetrabenazyną dwóch pacjentek z późnymi dyskinezami polekowymi. Na podstawie doświadczenia zdobytego w czasie prowadzenia programu badawczego tetrabenazyny uważamy, że stosowanie tego leku należy ograniczyć do pacjentów będących w stabilnym stanie psychicznym, bez obecnych objawów zespołu depresyjnego oraz bez aktywnych objawów psychotycznych. Za bezwzględne przeciwwskazanie do stosowania leku uważamy obecność wyraźnych skłonności, myśli oraz tendencji suicydalnych oraz wystąpienie w wywiadzie złośliwego zespołu poneuroleptycznego.

Adres do korespondencji:
Dr n. med. Adam Wysokiński
Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
tel. 42 675 73 72
faks 42 675 77 29
e-mail: adam.wysokinski@gmail.com