2014 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 30, zeszyt 1

Artykuł oryginalny

Stężenie homocysteiny a leczenie depresji w chorobach afektywnych

Agnieszka Permoda-Osip1, Jolanta Dorszewska2, Janusz Rybakowski1
1. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
2. Pracownia Neurobiologii Katedry Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2014, 1, 15–20
Słowa kluczowe: homocysteina, choroby afektywne, witamina B12, kwas foliowy

Streszczenie

Założenia: Celem badania było określenie poziomu homocysteiny (HCY), witaminy B12 i kwasu foliowego w depresji w przebiegu chorób afektywnych oraz stężenia HCY podczas remisji po leczeniu farmakologicznym.
Metodyka: Badaniem objęto 133 pacjentów (29 mężczyzn, 104 kobiety), w wieku średnio 51 ±14 lat, z depresją w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD) typu 1 (37 pacjentów), typu 2 (79 pacjentów) oraz zaburzeń depresyjnych nawracających (17 pacjentów). Czas trwania choroby wynosił 8,2 ±5,4 lat, a czas trwania epizodu depresji wyniósł 4,6 ±1,8 miesięcy. Nasilenie depresji mierzone za pomocą 17-itemowej Skali Depresji Hamiltona (HDRS) wynosiło przed leczeniem 19,6 ±9,5 punktu, a drugi pomiar HCY wykonywano po terapii lekami przeciwdepresyjnymi i/lub normotymicznymi przy nasileniu depresji ≤7 punktów. Hiperhomocysteinemię (HHCY) definiowano jako stężenie HCY >15 μM/l.
Wyniki: Podczas epizodu depresji średnie stężenie HCY wyniosło 14,0 ±8,2 mM/l, witaminy B12 342 ±145 pg/ml, a kwasu foliowego 5,79 ±2,96 ng/ml. Stwierdzono znaczącą ujemną korelację między stężeniem HCY i obu witamin. HHCY przed leczeniem występowała u 38% pacjentów, istotnie częściej u mężczyzn (62%) niż u kobiet (32%). W okresie remisji średnie stężenie HCY wyniosło 12,9 ±8,2 mM/l (różnica istotna w podgrupie CHAD 2), a odsetek pacjentów z HHCY po leczeniu zmniejszył się istotnie (23% pacjentów: 38% mężczyzn, 19% kobiet).
Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują na znaczną częstość HHCY, zwłaszcza u mężczyzn, w okresie depresji w przebiegu chorób afektywnych i istotne zmniejszenie się odsetka pacjentów z HHCY po leczeniu. Potwierdzają również związek między zwiększonym stężeniem HCY i niższym poziomem witaminy B12 i kwasu foliowego w okresie epizodu depresyjnego. Natomiast określenie patogenetycznej roli homocysteiny w chorobach afektywnych wymaga dalszych badań.

Adres do korespondencji:
Dr n. med. Agnieszka Permoda-Osip
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, Polska
tel. +48 61 847 531
e-mail: a.a.p@wp.pl