2013 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 29, zeszyt 2

Sprawozdanie z konferencji naukowej

Sprawozdanie z I Szkoły Neuropsychofarmakologii Wieku Podeszłego ECNP, 28 kwietnia – 3 maja 2013, Wenecja, Włochy

Patryk Piotrowski1, Jakub Michał Kaźmierski2, Radosław Stepańczak3
1. Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2. Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
3. Klinika Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2013, 2, 111–118
Słowa kluczowe: European College of Neurosychopharmacology, psychogeriatria, szkolenie

Streszczenie

Polscy uczestnicy I Szkoły Neuropsychofarmakologii Wieku Podeszłego zorganizowanej przez Europejskie Towarzystwo Neuropsychofarmakologii (ECNP) w Wenecji w dniach 28 kwietnia – 3 maja 2013 roku przedstawili podsumowanie najważniejszych zagadnień poruszanych podczas tego wydarzenia. Omówiono poszczególne wystąpienia, przytaczając kluczowe wnioski płynące z zajęć teoretycznych i praktycznych. Uzyskane informacje poparte zostały wybraną i zaproponowaną przez wykładowców literaturą. Warsztaty miały charakter interaktywny, a ich celem było ugruntowanie zdobytej wiedzy i możliwość dogłębnej analizy przypadków klinicznych oraz prowadzenia polemiki z uczestnikami z innych krajów, w czasie której wykładowcy pełnili funkcje moderatorów. Sprawozdanie stanowi syntetyczne podsumowanie tygodniowego intensywnego szkolenia w dziedzinie psychogeriatrii.