2012 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 28, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Terapia skojarzona lekami normotymicznymi w chorobie afektywnej dwubiegunowej

Janusz Rybakowski1, Jan Jaracz1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2012, 2, 73–80
Słowa kluczowe: choroba afektywna dwubiegunowa, leki normotymiczne, leczenie skojarzone

Streszczenie

W niniejszym artykule przedstawiono informacje na temat terapii skojarzonej, z zastosowaniem leków normotymicznych, w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w kontekście własności farmakokinetycznych i farmakodynamicznych tych leków. Omówiono koncepcję podziału leków normotymicznych na leki normotymiczne pierwszej i drugiej generacji opartą na chronologii wprowadzenia tych leków do terapii choroby afektywnej dwubiegunowej. Przedstawiono możliwości stosowania leków normotymicznych w leczeniu skojarzonym manii oraz depresji w chorobie afektywnej dwubiegunowej, jak również dla profi laktyki nawrotów w tej chorobie. W dalszym ciągu artykułu omówiono dane dotyczące interakcji farmakokinetycznych i farmakodynamicznych leków normotymicznych I generacji, takich jak lit, walproinian i karbamazepina oraz II generacji, czyli klozapina, olanzapina, kwetiapina, aripiprazol, risperidon i lamotrigina.

Adres do korespondencji:
Janusz Rybakowski
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel.: 61 847 50 87, fax: 61 848 03 92
e-mail: rybakows@wlkp.top.pl